Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Bilda förening - mall för lokala stadgar

Den följande mallen för stadgar för lokala föreningar inom TF är inte nödvändig att följa till 100 %. Det kan finnas förhållanden som motiverar avvikelser/varianter, men mallen kan tjäna som en god utgångspunkt..

Teleseniorföreningen - vilka är kraven?

Föreningsbildning

Förening bildas genom att minst fem personer inom ett för föreningen lämpligt geografiskt område vid protokollfört sammanträde beslutar om föreningens bildande, antar förbundets stadgar, utser styrelse och revisorer och namnger föreningen och dess verksamhetsort samt anmäler föreningen till förbundet för anslutning.

Stadgar

I föreningens stadgar skall finnas angivet huvudlinjerna för hur föreningen skall arbeta. Stadgarna skrivs då föreningen bildas och skall vara ett rättesnöre för det framtida föreningsarbetet.

Ändring av stadgar - liksom fråga om föreningens upplösning - kan beslutas endast vid ordinarie årsmöte. För godkännande av förslag till stadgeändring erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

Teleseniorförbundet rekommenderar nya teleseniorföreningar att utforma stadgarna på ett i möjligaste mån enhetligt sätt. Nedan följer en mall som kan användas i tillämpliga delar:

Mall för föreningsstadgar, klicka här.

Sidan senast uppdaterad 2019-08-27 - Webmaster Pelle Carlson