Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Bilda förening - mall för lokala stadgar

Den följande mallen för stadgar för lokala föreningar inom TF är inte nödvändig att följa till 100 %. Det kan finnas förhållanden som motiverar avvikelser/varianter. Men mallen kan tjäna som en ledsträrna.

Teleseniorföreningen - vilka är kraven?

Föreningsbildning

Förening bildas genom att minst fem personer inom ett för föreningen lämpligt geografiskt område vid protokollfört sammanträde beslutar om föreningens bildande, antar förbundets stadgar, utser styrelse och revisorer och namnger föreningen och dess verksamhetsort samt anmäler föreningen till förbundet för anslutning.

Stadgar

I föreningens stadgar skall finnas angivet huvudlinjerna för hur föreningen skall arbeta. Stadgarna skrivs då föreningen bildas och skall vara ett rättesnöre för det framtida föreningsarbetet.

Ändring av stadgar - liksom fråga om föreningens upplösning - kan beslutas endast vid ordinarie årsmöte. För godkännande av förslag till stadgeändring erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

Teleseniorförbundet rekommenderar nya teleseniorföreningar att utforma stadgarna på ett i möjligaste mån enhetligt sätt. Nedan följer en mall som kan användas i tillämpliga delar:


STADGAR FÖR ………………….


§ 1 Ändamål

 1. Teleseniorernas förening i ………………….……, benämnd "…………………", bildad den ……………………., har till ändamål att samla personer i …………….. med omnejd som varit anställda inom Televerket/Telia/TeliaSonera och som uppbär någon form av ålders- eller avtalspension.
 2. Syftet är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid ovannämnda företag. Föreningen är en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.


§ 2 Medlemskap

 1. Medlemskap beviljas den som varit anställd Televerket, Telia eller TeliaSonera AB och som uppbär något slag av avtals- eller ålderspension.
 2. Medlemskap kan även beviljas personer, som inte varit anställda i Televerket, Telia eller TeliaSonera AB, efter godkännande av föreningens styrelse.

§ 3 Medlemsavgift

 1. Medlem skall erlägga de avgifter som fastställts av föreningens årsmöte.

§ 4 Styrelsen     

 1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst tre ledamöter. Styrelseledamöterna utses på föreningens årssammanträde, ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år med minst en ledamot årligen
 2. Styrelsen utser bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör.
 3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande och eniga
 4. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens egendom, tillgångar och skulder samt skall föra räkenskaper, löpande per kalenderår.


§ 5 Styrelsefunktionärer

 1. Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och över stadgarnas efterlevande. Föreningen tecknas av ordföranden.
 2. Sekreteraren åligger
  a) att sköta föreningens korrespondens
  b) att ansvara för att protokoll förs vid styrelsens och föreningens sammanträden
  c) att upprätta förslag till årsberättelse
 3. Kassören åligger
  a) att ansvara för inkassering av medlemsavgifter och övriga inkomster samt verkställa alla utbetalningar för föreningens räkning.
  b) att bokföra föreningens räkenskaper
  c) att upprätta föreningens årliga budgetförslag
  d) att senast den 15 januari överlämna föreningens räkenskaper till sammankallande revisor.


§ 6 Revisorer

 1. Föreningens verksamhet granskas av två revisorer, som väljes för två år med en växelvis varje år, av föreningens årsmöte. En revisor utses av årsmötet att vara sammankallande och svara för samråd med föreningsstyrelsen.


§ 7 Möten och sammanträden

 1. Föreningens årsmöte skall årligen hållas före februari månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats. Medlemmarna skall kallas minst 14 dagar före mötet.
 2. Stadgeenligt utlyst sammanträde är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter kallelse är närvarande vid detsamma.
 3. Rösträtt för ej utövas genom fullmakt.
 4. Alla val sker öppet, såvida ej sluten röstning påyrkas.
 5. Vid lika röstetal skall vid öppen röstning det förslag gälla som biträds av sammanträdets ordförande, därest denne är röstberättigad. Vid öppen röstning där ordföranden inte är röstberättigad, samt vid val med sluten omröstning skall lotten avgöra.


§ 8 Ärenden vid årsmöte

 1. Vid föreningens årsmöte skall förekomma följande ärenden:
  1) Val av ordförande för mötet
  2) Val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll
  3) Val av erforderligt antal röstkontrollanter för mötet
  4) Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
  5) Föreningens årsberättelse
  6) Revisorernas berättelse
  7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
  8) Arbetsplan för det kommande arbetsåret.
  9) Förslag till inkomst- och utgiftsstat.
  10) Fastställande av avgifter till föreningen för nästkommande arbetsår.
  11) Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av föreningsmedlem före den 1 februari inlämnats till styrelsen.
  12) Val av
  a) ordförande för föreningen för ett år
  b) minst en styrelseledamot för två år
  c) en revisor för två år
  d) två revisorssuppleanter för ett år
  e) sammankallande revisor för ett år
  f) valberedning intill nästa årssammanträde
 2. Ordföranden och ledamöter i styrelsen skall utses bland föreningens röstberättigade medlemmar.
 3. Styrelseledamot äger inte rätt att delta i val av revisor.


§ 9 Stadgar

 1. Förutom dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgarna för Teleseniorernas Förbund.
 2. Förslag till ändring av föreningens stadgar upptas endast till behandling på föreningens årsmöte och skall senast den 1 februari skriftligen vara styrelsen tillhanda. Styrelsen skall förelägga förslaget till mötet jämte eget yttrande. I kallelsen skall förslaget särskilt omnämnas. För att förslag till stadgeändring skall antas fordras att det biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
 3. Genom inträde i teleseniorföreningen har medlemmen ställt sig dess stadgar till efterrättelse.


§ 10 Upplösning

 1. Förslag till föreningens upplösning må endast upptas på årsmöte och skall senast den 1 februari skriftligen vara styrelsen tillhanda. Styrelsen skall förelägga förslaget till årsmötet jämte eget yttrande. I kallelsen till mötet skall förslaget särskilt omnämnas.
 2. För föreningens upplösning fordras lika beslut vid två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
 3. Om förening upphör skall samråd ske med förbundsstyrelsen om hur eventuella tillgångar skall disponeras.


Dessa stadgar har antagits vid konstituerande möte den ....... 20....

 


Sidan senast uppdaterad 2016-xx-xx - Webmaster N.N epost@telia.com