Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade           Stadgar för Teleseniorernas Förbund

§ 1 Teleseniorernas Förbund (nedan kallat TF) är en sammanslutning av föreningar, vars medlemmar varit anställda inom Televerket/Telia/TeliaSonera och som uppbär någon form av ålders- eller avtalspension. Syftet är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställd vid ovannämnda företag. TF är – liksom varje ansluten förening – en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.

§ 2 Förbundets uppgift är att stödja föreningarnas verksamhet och vara förbindelselänk mellan föreningarna och TeliaSonera i Sverige.

§ 3 Ansökan om medlemskap i TF sker skriftligen hos förbundsstyrelsen.

§ 4 Förbundets beslutande organ är förbundsårsmötet. Till förbundsårsmötet har varje till förbundet ansluten förening rätt att sända ombud. Vid mötet har varje förening en röst. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen senast 65 dagar före utsatt dag.

Föredragningslista jämte övriga möteshandlingar skall tillställas föreningarna senast 14 dagar före mötet.

§ 5 Vid förbundsårsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop av ombud
3. Val av ordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens årsberättelse
9. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Godkännande av verksamhetsplan
13. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för            avgörande eller som inkommit från förening senast 30 dagar före                förbundsårsmötet
14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
15. Val av förbundsordförande för ett år
16. Val av ledamöter i styrelsen för två år
17. Val av vice förbundsordförande för ett år
18. Val av revisor för två år och två revisorsuppleanter för ett år.                        Styrelseledamot äger inte rätt att delta i val av
       revisor/revisorsuppleanter
19. Val av valberedning intill nästa förbundsårsmöte, 3 st inkl                           sammankallande
20. Övriga frågor
21. Förbundsårsmötet avslutas

§ 6 Vid förbundsårsmötet får beslut ej fattas i andra ärenden än de som  upptagits på dagordningen. Sedan denna genomgåtts kan efter årsmötets godkännande diskussion få äga rum i andra frågor.

§ 7 Extra möte skall hållas:

• om styrelsen så anser erforderligt
• om revisorerna så påkallar
• om minst två tredjedelar av de till förbundet anslutna föreningarna så begär.

Kallelse till extra möte skall utsändas sju dagar före mötet. På föredragningslistan får ej upptagas annan fråga än den eller de för vilka mötet påkallats.

§ 8 Under verksamhetsåret, som utgörs av kalenderår, handhas verksamheten av förbundsstyrelsen.

§ 9 Förbundsstyrelsen består av ordförande och minst fyra och högst sex övriga ledamöter samt en av TeliaSonera i Sverige utsedd ledamot. Ordföranden väljs direkt av förbundsårsmötet på ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs på en tid av två år på så sätt att varje år väljs växelvis hälften av ledamöterna. Bland ledamöterna utses varje år en vice ordförande av förbundsårsmötet.

 Två revisorer väljs växlande på två år på samma sätt som styrelsen. Två revisorssuppleanter väljs varje år. Styrelseledamot äger inte rätt att delta i val av revisor/revisorsuppleant. Vid förbundsårsmötet tillsätts en valberedning på tre ledamöter, varav en är sammankallande.

§ 10 Förbundsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör vid konstituerande sammanträde efter varje förbundsårsmöte. En kassör kan adjungeras utanför ordinarie styrelsen vid behov.

§ 11 Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger per år. Frågor som kräver omröstning avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Om endast hälften av ledamöterna är närvarande gäller att styrelsen är beslutsmässig om ledamöterna är eniga om beslutet. Om färre än hälften är närvarande kan beslut ej fattas.

§ 12 Förbundsstyrelsen skall, utöver vad som sagts i § 2,

• verkställa förbundsårsmötets beslut
• uppgöra verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat
• hos TeliaSonera i Sverige ansöka om anslag till verksamheten
• upprätta verksamhetsberättelse

§ 13 Förbundets firma tecknas av förbundsordföranden och kassören var för sig.

§ 14 Det åligger till förbundet ansluten förening att årligen, till tidpunkt som fastställs av förbundsstyrelsen, insända verksamhets- och revisionsberättelser, namn och adress på föreningsstyrelsens ordförande samt uppgift om antalet medlemmar i föreningen, uppdelat på före detta anställda inom Teliakoncernen samt övriga.

§ 15 Om föreningen upphör skall samråd ske med förbundsstyrelsen om hur eventuella tillgångar skall disponeras.

§ 16 Förbundsårsmötet beslutar om ändringar av förbundets stadgar, varvid erfordras två tredjedels majoritet.


Dessa stadgar har fastställts vid TF:s konstituerande förbundsårsmöte den  1 oktober 2003.

I ovanstående stadgar har, som en följd av beslut vid förbundets årsmöten 2004, 2005, 2008, 2011 och 2016, mindre revideringar införts.


 


Stadgarna som pdf-dokument för utskrift.

Sidan senast uppdaterad 2016-12-01 - Webmaster Pelle Carlson