Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      
Föreningsbidrag - Blankett för bidragsansökan

Teleseniorernas Förbund (TF) erhåller sedan 2004, verksamhetsbidrag från Telia för de till förbundet anslutna pensionärsföreningarna.
     TF fördelar verksamhetsbidraget till föreningarna grundat på antalet medlemmar per den 31 december året innan, (normalt per bokslutsdagen om den infaller då). Bidrag utgår för medlemmar som uppbär
någon form av ålders- eller avtalspension från Televerket och/eller Teliakoncernen samt dess dotterbolag i Sverige.
     Ansökan om bidrag ska sökas under april månad och sändas per post till förbundets kassör enligt adress på blanketten för bidragsansökan.
     Utbetalning av bidraget till föreningarna görs under andra kvartalet.

Förutsättningar för föreningsbidrag.

1. Bidragsblanketten ska fyllas i och undertecknas av ordföranden och kassören samt sändas i original per post till TF:s kassör enligt adress på bidragsblanketten.

2. Till bidragsansökan ska en medlemsförteckning bifogas över föreningens bidragsberättigade medlemmar per 31 december.
Medlemsförteckningen ska vara vidimerad av ordföranden och kassören och åtminstone innehålla uppgift om födelsedata (ååmmdd) samt för- och efternamn.

3. Respektive förening ska även per e-post tillställa TF:s sekreterare (enligt hemsidan) verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse), resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående år och en verksamhetsplan för det aktuella året. Information, med kontaktuppgifter, ska även lämnas om vald ordförande, kassör och revisor vid senast genomförda årsmöte.

Blanketten för bidragsansökan finns i två varianter:
- en pdf-mall , som kan skrivas ut och fyllas i manuellt, och
- en excel-mall, med inbyggd matematik, som kan fyllas i och sparas på  datorn för utskrift och undertecknande.
     Kontrollera särskilt, att angivet mottagarkonto (pg, bg) är korrekt och registrerat på föreningens organisationsnummer. Utbetalning till privat konto registrerat på befintlig, eller tidigare, styrelseledamot
eller på företag kopplat till styrelseledamot accepteras inte.

Sidan senast uppdaterad 2020-03-02  Webmaster Pelle Carlson