Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade    

Föreningarna i TF 
TF är en paraplyorganisation för de lokala pensionärsföreningarna inom Telia-sfären.   I menyn till vänster finns länkar till information som i första hand kan vara till nytta för styrelser och funktionärer i de lokala förenaingrna. Det rör sig i några fall om  blanketter eller mallar som kan användas.
Senaste nytt från  förbundets styrelse

2019-11-21
Ändring betr bidragsansökan

Vid möte i TF:s styrelse den 5 november beslutades om en reviderad rutin för föreningarnas bidragsansökningar hos TF. De förtydligade kraven i den nya rutinen ansluter sig till motsvarande rutin som många kommuner använder vid kommunala föreningsbidrag. Ändringarna är införda under menyns Bidrag till föreningarna. En ny blankett för bidragsansökan kommer att publiceras senare när det står klart vilket bidragsbelopp som finns att fördela bland föreningarna. Därför saknas tills vidare läniar till blanketten.

Hälsningar
Styrelsen/William Mannerfelt


2019-10-03

Varning till alla föreningar!

Panggillet har utsatts för ett bedrägeriförsök genom att ordförandens mail har kapats och krav har ställts på föreningen. Vår kassaförvaltare var
observant och inga överföringar gjordes.
     Nu är ordförandens lösenord ändrat och förhoppningsvis ska det fungera OK nu. Men vi vill varna övriga föreningar om att detta kan inträffa. Det är i första hand ekonomiansvariga som bör vara alerta på vilka förfrågningar och krav som kan komma.

Hälsningar
styrelsen/Gudrun Bager


2019-01-23
Money money money

Hej igen,

I den förra informationen berättade jag bl a att styrelsen beslutat att höja bidraget per medlem med 15 kronor. Denna höjning räknar vi med att kunna behålla, om vi även i fortsättningen får ungefär samma bidrag från Telia.
     Därutöver har styrelsen bestämt, att i år ge ett extra bidrag om 50 kronor per medlem. Det gör vi för att vi har gjort en ny bedömning av hur stor ”buffert” förbundet behöver i sin kassa.
     Vi kommer att göra om blanketten, så att föreningarna i år kan få pengar enligt dessa båda beslut vid ett tillfälle (ett tag var vi inne på att vänta med de extra 50 kronorna). Så snart vi gjort om blanketten, kommer vi att lägga ut den på hemsidan och avisera er genom ett mail.
     Liksom tidigare, är en förutsättning för utbetalning att ni har skickat in verksamhets- och revisionsberättelse till mig (adress g.bager@telia.com).
     För övrigt ser jag fortfarande fram mot att se många av er på årsmötet!

Hälsningar!
Gudrun Bager


2019-01-17
Nytt
Gott år 2019

Hej alla och sorry att det var länge sedan ni fick någon information från förbundsstyrelsen, men det viktiga i vårt förbund är ju det som sker ute i föreningarna!

Jag har två glädjande besked att lämna:

1)      Telia har beslutat att ge förbundet (och därmed er) ett bidrag på 640 000 kronor även för 2019. Vi kommer att få pengarna under första kvartalet.

2)      Styrelsen har konstaterat, att förbundets kassa är tämligen solid, och vi har därför beslutat att bidraget till föreningarna i år ökar med 15 kronor per medlem i den rörliga delen. Jag kommer att se till att mallen för äskande av bidrag förändras. Eftersom bidragen från förbundet betalas ut under andra kvartalet är det inte brått att ansöka om det bidraget.

3)      Förbundet ser också över storleken på det buffertkapital, för oförutsedda händelser, som förbundet har och återkommer med information om detta senare.

Vi hade styrelsemöte häromdagen, och utöver att diskutera ekonomiska frågor, ägnade vi oss åt att förbereda årsmötet, som äger rum på Viking Cinderella den 10-11 april 2019. Kallelse till årsmötet kommer ut inom kort, men jag ber er att notera att samlingen är tidigarelagd, eftersom Viking Line har ändrat sina rutiner.

Om någon har någon särskilt viktig fråga att behandla under mötet på Cinderella, så ber jag er att antingen skriva en motion till årsmötet, eller maila mig med förslag på ämne att diskutera tillsammans.

Till sist önskar jag er alla God Fortsättning på Nya Året!

Gudrun Bager


2018-12-13
Oklart om fortsatt stöd

Hej allesammans!

Hoppas det gångna året varit bra.

William Mannerfelt, jag och Catherine Karagianni (Telias representant i styrelsen) har träffat HR-chefen Maria Rönnberg om vår bidragsansökan. Enligt Maria är det tuffare än någonsin fr a för verksamheten i Sverige. Det ställs stora krav på kostnadsbesparingar och höga intäktsmål. Ny organisation införs den 1 januari med personalneddragningar som följd. Vi framhöll goodwillvärdet med att föreningarnas medlemmar är goda ambassadörer för Telia mm. Vi poängterade att föreningarna är beroende av bidraget för sin verksamhet och att årsavgifterna för 2019 redan är beslutade. Tyvärr fick vi inget besked om hur Telia ställer sig till vår ansökan om bidrag. Vi blev lovade ett beslut senast den 9 januari. Vi håller tummarna och hoppas på det bästa!

Så lite annat :
2019 års stämma blir den 10 -11 april som vanligt på ålandsbåt. Mer information, kallelse, möteshandlingar o s v kommer.
Jag vill också passa på att önska en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Gunilla Gunnarsson2018-03-14
Det våras

  jag senast skrev till er har vi ju haft dialog med Telia Company och även för i år får vi bidrag till vår verksamhet. Denna gång träffade Gunilla Gunnarsson och Hans Larsson representanter från Telia Company, och det var ett bra möte där alla var positiva till pensionärsverksamheten, om än Telia poängterade att det är viktigt för företaget att hela tiden se över sina kostnader.
    Nyligen hade vi styrelsemöte och gjorde då klart underlag till årsmötet, så det mesta finns nu på hemsidan. På årsmötet planerar vi ett grupparbete där representanter för föreningar som är geografiskt närliggande ska få möjligheter att diskutera olika samverkansmöjligheter.
     Jag vill också påminna om att alla föreningar ska skicka in verksamhets- och revisionsberättelse för 2017 till mig. Det ger oss i styrelsen en liten inblick i vad som sker i föreningarna och är ju dessutom en förutsättning för att få del av bidraget. Leif påminner också om att pengarna begärs via den särskilda ”rekvisition” som finns på hemsidan (se under "Bidrag till föreningarna" i menyn till vänster). 

                                   
                                       Varma hälsningar från styrelsen/Gudrun Bager

Äldre information kan återfinnas under  menyn "Arkivmaterial" samt under "Årsmöten"


  
Sidan senast uppdaterad 2019-08-27- Webmaster Pelle Carlson