Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade    

Föreningarna i TF 
TF är en paraplyorganisation för de lokala pensionärsföreningarna inom Telia-sfären.   I menyn till vänster finns länkar till information som i första hand kan vara till nytta för styrelser och funktionärer i de lokala förenaingrna. Det rör sig i några fall om  blanketter eller mallar som kan användas.
Senaste nytt från  förbundets styrelse

2019-01-23
Money money money

Hej igen,

I den förra informationen berättade jag bl a att styrelsen beslutat att höja bidraget per medlem med 15 kronor. Denna höjning räknar vi med att kunna behålla, om vi även i fortsättningen får ungefär samma bidrag från Telia.
     Därutöver har styrelsen bestämt, att i år ge ett extra bidrag om 50 kronor per medlem. Det gör vi för att vi har gjort en ny bedömning av hur stor ”buffert” förbundet behöver i sin kassa.
     Vi kommer att göra om blanketten, så att föreningarna i år kan få pengar enligt dessa båda beslut vid ett tillfälle (ett tag var vi inne på att vänta med de extra 50 kronorna). Så snart vi gjort om blanketten, kommer vi att lägga ut den på hemsidan och avisera er genom ett mail.
     Liksom tidigare, är en förutsättning för utbetalning att ni har skickat in verksamhets- och revisionsberättelse till mig (adress g.bager@telia.com).
     För övrigt ser jag fortfarande fram mot att se många av er på årsmötet!

Hälsningar!
Gudrun Bager


2019-01-17
Nytt
Gott år 2019

Hej alla och sorry att det var länge sedan ni fick någon information från förbundsstyrelsen, men det viktiga i vårt förbund är ju det som sker ute i föreningarna!

Jag har två glädjande besked att lämna:

1)      Telia har beslutat att ge förbundet (och därmed er) ett bidrag på 640 000 kronor även för 2019. Vi kommer att få pengarna under första kvartalet.

2)      Styrelsen har konstaterat, att förbundets kassa är tämligen solid, och vi har därför beslutat att bidraget till föreningarna i år ökar med 15 kronor per medlem i den rörliga delen. Jag kommer att se till att mallen för äskande av bidrag förändras. Eftersom bidragen från förbundet betalas ut under andra kvartalet är det inte brått att ansöka om det bidraget.

3)      Förbundet ser också över storleken på det buffertkapital, för oförutsedda händelser, som förbundet har och återkommer med information om detta senare.

Vi hade styrelsemöte häromdagen, och utöver att diskutera ekonomiska frågor, ägnade vi oss åt att förbereda årsmötet, som äger rum på Viking Cinderella den 10-11 april 2019. Kallelse till årsmötet kommer ut inom kort, men jag ber er att notera att samlingen är tidigarelagd, eftersom Viking Line har ändrat sina rutiner.

Om någon har någon särskilt viktig fråga att behandla under mötet på Cinderella, så ber jag er att antingen skriva en motion till årsmötet, eller maila mig med förslag på ämne att diskutera tillsammans.

Till sist önskar jag er alla God Fortsättning på Nya Året!

Gudrun Bager


2018-12-13
Oklart om fortsatt stöd

Hej allesammans!

Hoppas det gångna året varit bra.

William Mannerfelt, jag och Catherine Karagianni (Telias representant i styrelsen) har träffat HR-chefen Maria Rönnberg om vår bidragsansökan. Enligt Maria är det tuffare än någonsin fr a för verksamheten i Sverige. Det ställs stora krav på kostnadsbesparingar och höga intäktsmål. Ny organisation införs den 1 januari med personalneddragningar som följd. Vi framhöll goodwillvärdet med att föreningarnas medlemmar är goda ambassadörer för Telia mm. Vi poängterade att föreningarna är beroende av bidraget för sin verksamhet och att årsavgifterna för 2019 redan är beslutade. Tyvärr fick vi inget besked om hur Telia ställer sig till vår ansökan om bidrag. Vi blev lovade ett beslut senast den 9 januari. Vi håller tummarna och hoppas på det bästa!

Så lite annat :
2019 års stämma blir den 10 -11 april som vanligt på ålandsbåt. Mer information, kallelse, möteshandlingar o s v kommer.
Jag vill också passa på att önska en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Gunilla Gunnarsson


2018-06-14
Årsmötet
Nu finns både protokoll och referat från årsmötesresan på plats under Årsmöte 2018.


2018-03-14
Det våras

  jag senast skrev till er har vi ju haft dialog med Telia Company och även för i år får vi bidrag till vår verksamhet. Denna gång träffade Gunilla Gunnarsson och Hans Larsson representanter från Telia Company, och det var ett bra möte där alla var positiva till pensionärsverksamheten, om än Telia poängterade att det är viktigt för företaget att hela tiden se över sina kostnader.
    Nyligen hade vi styrelsemöte och gjorde då klart underlag till årsmötet, så det mesta finns nu på hemsidan. På årsmötet planerar vi ett grupparbete där representanter för föreningar som är geografiskt närliggande ska få möjligheter att diskutera olika samverkansmöjligheter.
     Jag vill också påminna om att alla föreningar ska skicka in verksamhets- och revisionsberättelse för 2017 till mig. Det ger oss i styrelsen en liten inblick i vad som sker i föreningarna och är ju dessutom en förutsättning för att få del av bidraget. Leif påminner också om att pengarna begärs via den särskilda ”rekvisition” som finns på hemsidan (se under "Bidrag till föreningarna" i menyn till vänster). 

                                   
                                       Varma hälsningar från styrelsen/Gudrun Bager

2018-01-18
Det lackar mot årsmöte

Under menyns rubrik TF:s årsmöte 2018 hittar du kallelse till mötet som äger rum  på Viking Cinderella 17-18 april. Övriga möteshandlingar tillkommer successivt.


2017-12-16
Ett glatt julbudskap

Hej allesammans!
Så har ännu ett år gått och det är dags att blicka framåt. Det tänkte jag göra med en liten japansk dikt.

SNÖFALL
Från vinterns blågrå
himmel singla i flockar
små vita blomblad.
Måhända ljummar en vår
på andra sidan molnen.
     Kiyowara no Fukayabu

Så en glad nyhet. Hans Larsson och jag har haft en dialog med HR-chefen Jannike Gruner Telia Company och fått löfte om fortsatt bidrag (med en liten prutning - extrapengar vi begärt). Avtalet kommer att skrivas under före årsskiftet och pengarna betalas ut under första kvartalet 2018.

God jul och gott nytt år
önskar Gunilla Gunnarsson2017-10-27
Hösthälsning

Hej alla, och jag
hoppas ni haft en bra start på höstaktiviteterna!
     Sedan sist har förbundsstyrelsen haft ett par möten, då vi bland annat bekantat oss med varandra och gått igenom erfarenheter från årsmötet, där vi särskilt gladde oss åt alla goda diskussioner och synpunkter vi fick med oss från er.
     Nu under hösten är styrelsens viktigaste uppgift att förbereda vår begäran om pengar från Telia Company. Det handlar både om att ge en bra bild av verksamheten och att ha goda argument för att Telia ska fortsätta att stödja oss. Här är inspel från er i föreningarna viktiga, och jag tackar för dem jag redan fått!
     Vi har fått ett brev från Telia Company med information om det s k Veterankortet. Den finns på förbundets hemsida, under fliken för medlemmar. Där kan man bl a läsa hur man gör om man tappat bort sitt kort.
     Vi har också börjat förbereda nästa årsmöte, som vi planerar till den 17-18 april, inbjudan kommer kring årsskiftet.
     Styrelsen har nästa möte den 14 november, så efter det finns kanske mer att berätta.

Varma hälsningar från styrelsen/Gudrun Bager


2017-04-04
Tipsförmedling
Vid årsmötet (som du kan läsa om via menyn till vänster) uppmanades föreningarna att komma med tips som andra föreningar kunde dra nytta av.
Sundsvall blev först på plan och deras tips finns att läsa under en ny rubrik i menyn, vi kallar det Tipstjänst). Hoppas det kommer många flera. bidrag


2017-03-14
Dags
 för bidrag m.m.

Hej alla, och jag hoppas ni haft en fin början på det nya året!

Sedan jag hörde av mig senast har vi fått vår begäran om pengar från Telia Company (TC) beviljad, tack vare fint samarbete mellan Yvonne och vår TC-representant Catherine, och en positiv inställning från beslutsfattarna i TC. Så nu är det dags för föreningarna att sända in underlag till Leif Hållstedt, som räknar med att betala ut till er under april.

Vi har haft ett par styrelsemöten sedan senast, och där har vi i första hand diskuterat vår bidragsansökan och förberett årsmötet nu i mars. Det senaste styrelsemötet var förlagt till Kalmar, där vi mötte representanter för föreningen där, och fick en intressant redogörelse för deras ambitiösa verksamhet. På kvällen fick vi också vara med på deras 10-års-jubileum som var väldigt fint arrangerat. En mer utförlig beskrivning av vårt besök i Kalmar kommer senare på hemsidan.

Vi har också regelbundet diskuterat förbundets hemsida, som ju nu finns i den nya versionen. Var och en kan väl fundera på hemmaplan vad som kan göras för att hålla hemsidan ”levande och intressant”, så kommer vi att ägna en stund i samband med årsmötet åt att diskutera hemsidan.

Med förhoppning om att jag ska få träffa de flesta av er den 21-22 mars på Cinderella.

Gudrun Bager


2017-03-01
Årsmötet
Nu finns de flesta årsmöteshandlingarna att läsa här på hemsidan via menyn till vänster (de har också sänts ut till föreningarna förstås)


2016-12-31
Välkomna
 till vår nya hemsida
Gott Nytt År 2017 säger vi genom att (äntligen) lansera det nya utseendet på vår hemsida. Det finns säkert ett och annat som behöver korrigeras eller bättras på, och vår webmaster är tacksam för alla påpekanden som kan göra sidan bättre. Mejla till pelle.carlson@telia.com .


2016-12-13
Kära vänner

Då vi blickar tillbaka på året som gått
ser vi, att vi en del nya medlemmar fått.
Glada seniorer har mötts för att minnas
engagerat sig i de aktiviteter som finnas
motionerat, rest och dragit en spader,
broderat, slöjdat och skrivit några rader.
Vår sponsor har fått nytt namn
”Telia Company” vi nu tar i famn.
Med vår nya kontakt Catherine
ska vi förbättra infon och filosofin
om att goda ambassadörer vara
och även framgent på våra utflykter fara.
Snart infaller julefrid
men innan dess jag ber om lite av er tid.
Jag ber att få tacka för året som gått.
för allt vad ni gjort i stort och i smått
men också inbjuda till stämma på böljan blå *)
så att vi sedvanlig gemenskap uppleva få
och 2016-års händelser får dryfta
samt goda idéer till varandra lyfta
Anmäl er snabbt på vanligt vis
Så att ni får resan till bästa pris.
 En God Jul och Ett Gott Nytt År
Yvonne Molin

*) Stämman äger rum den 21-22 mars och länken
tar dig till den inbjudan som gått ut


2016-11-29
Inför årsskiftet

Hej alla, i går hade styrelsen möte – det femte för året – och här kommer information om vad vi då kom fram till.
En viktig fråga för styrelsen och alla föreningar är naturligtvis bidraget från Telia Company, så vi lade ner möda på att göra en tydlig och bra framställan. Planen är att sända den under december och förhoppningsvis få besked kring årsskiftet.
Vi diskuterade också att under nästa år arbeta för att aktivera värvningarna av nya medlemmar, och att vi ska stödja aktiviteter där Teleseniorer på olika sätt agerar som ambassadörer utåt, exempelvis genom att ställa upp och berätta om Telia, eller förmedla kontakter in i Telia Company. Styrelsen tar fram förslag till årsmötet.
På årsmötet i april i år presenterades ett förslag till ny hemsida. Det har nu vidareutvecklats och styrelsen godkände det, för lansering vid årsskiftet.
Vår ledamot från Telia Company, Catherine, har sänt en info om Telia Sveriges nya organisation, som kommer att läggas ut på den nya hemsidan.
Dessförinnan kommer sedvanlig julhälsning och kallelse till årsmötet att läggas ut på hemsidan i mitten av december, men jag kan redan nu informera om att årsmötet planeras vara den 21- 22 mars 2017.
Har någon av er någon fråga eller synpunkt kring vår verksamhet, kontakta gärna mig eller någon annan i styrelsen!

Vänliga hälsningar
Gudrun Bager


2016-10-19
Uppdatering av medlemsantal m m

Inför den kommande dialogen med Telia Company angående bidrag för 2017, bedömer styrelsen att vi behöver uppdaterade uppgifter om antal medlemmar.
     Vi behöver därför få in från er hur många medlemmar ni hade den 1 oktober i år (fördelat på tidigare Telia-anställda och övriga).
     Uppgifterna sänds till Gudrun Bager (g.bager@telia.com eller med post Skaraborgsgatan 7, 118 46 Stockholm) senast den 10 november.

Styrelsen hade ett möte i september. Vi diskuterade som alltid förbundets ekonomi, och den följer budget.
     Vi förbereder också diskussionerna med Telia Company om bidrag för 2017. Viktiga punkter att ta upp är behovet av att få nya medlemmar, där Telia Company kan bidra med information om nya pensionärer. Vi planerar också att fortsätta diskussionerna om ”ambassadörsskap”.
     Vad gäller frågan om värvning av nya medlemmar bestämde vi att ta upp det som är särskild punkt på årsmötet 2017, för att få en så bred diskussion som möjligt.
     Vi räknar med att som vanligt under december skicka ut inbjudan till årsmötet 2017.

Vänliga hälsningar
Gudrun Bager

2016-06-14
Information från styrelsen

I slutet av maj hade styrelsen möte per telefon. Särskilt välkomna var Robert Hellström och Catherine Karagianni, som ju är nya i styrelsen. Catherine träffade många av oss på årsmötet, men Robert hade tyvärr förhinder då.
     Vi sammanfattade våra intryck från årsmötet, och var glada över att så många varit aktiva och deltagit i diskussionerna. Styrelsen tänker till nästa årsmöte jobba med ett förslag om att ha någon form av grupparbete för att få fram ytterligare idéer och synpunkter. Utifrån förslag under årsmötet kommer vi också att diskutera om någon form av stöd för värvning av nya medlemmar.
     En åtgärd för att söka nya medlemmar är att föreningarna får tillgång till uppgifter om vilka som går i pension från Telia Company. Catherine jobbar med den frågan, och hon kommer också att ha ett möte med personalchefen i Telia för att gå igenom olika frågor kring vår samverkan, t ex ”ambassadörskap” och formuleringarna i avtalet mellan oss och Telia angående vilka som genererar bidrag.
     Vi kunde också konstatera att förbundets ekonomi helt följer plan.
     Förändringen av hemsidan beskrevs ju på årsmötet, och bland annat framkom att bilderna kanske skulle vara lite modernare. Så alla som har förbättringsförslag om hemsidan i stort och smått och/eller förslag om roligare bilder ombeds sända detta till mig, inte senare än mitten av augusti. Adress g.bager@telia.com .

     Så avslutade vi med att tillönska varandra en trevlig sommar, och den hälsningen gäller naturligtvis alla i vårt förbund!! 

Nedtecknat av Gudrun


2016-04-13
Årsmöte i vårsol
Östersjön visade sig från sin bästa sida när TF:s årsmöte 2016 hölls ombord på Cinderella på väg hem från Åland denna dag. Efter en utsökt middag ombord kvällen innan (och ett eller annat varv på dansbanan) samlades representanter för förbundsstyrelsen och 24 av 28 TF-föreningar för att under Hans Ekelunds klubbföring avverka dagordningens 22 punkter. Allt förlöpte planenligt, vilket innebär fortsatt verksamhet  med en styrelse där Håcan Norell ersätts av Robert Hellström och Telias nya  representant  blir Catherine Karagianni. Stadgarna ändras något så att antalet styrelseledamöter blir flexibelt,  5-7 plus Telias representant.
     Information gavs också om avtalet med Telia, om hur föreningarna s bidragsansökningar bör ske och om sannolikt nytt utseende på hemsidan till hösten. Chaterine berättade (bilden) om strävandena i Telia Company (som det nu heter) med tonvikt på rollen som ansvarstagande företag, gentemot både kunder, personal, omvärlden och miljön.: ´Hon  menade att vi Telia-pensionärer har en viktig roll som ambassadörer för företaget.
     Slutligen gav föreningarna i Sundsvall och Kristianstad intressanta redovisningar om hur deras verksamhet drivs.
     Ett utförligare referat kan nog förväntas, liksom förstås protokoll, som då återfinns under menyrubriken Årsmöte.


2015-12-14
Julhälsning med inbjudan

Kära vänner

Idag det glimmar och glittrar i många hus
när Lucia kommer med levande ljus.
Hoppas ni njuter av hennes ljuva sång
och kanske tänker tillbaka, på det som var en gång
då vi alla var en länk i TeliaSonera
och bidrog till att våra kunder kunde kommunicera.
Det var tider värda att minnas
Utan dem skulle inte dagens utbud finnas

Snart infaller julefrid
men innan dess jag ber om lite av er tid
Jag vill tacka er alla för året som gått,
för allt vad ni gjort i stort och i smått
men också bjuda in till nästa stämma på böljan den blå
så att vi sedvanlig gemenskap uppleva få
och 2015-års händelser får dryfta
samt goda idéer till varandra lyfta
Anmäl er snabbt på vanligt vis
Så att ni får resan till bästa pris. 

En God Jul och Ett Gott Nytt År

Yvonne Molin


   

Gamla nyheter hittar du kanske under menyn Arkivmaterial

Sidan senast uppdaterad 2016-12-31 - Webmaster Pelle Carlson