Välkommen till Teleseniorernas förbund, TF

  Allmän info till intresserade      Arkiv
Här finns en hel del material av äldre datum, som kanske inte längre hör hemma på hemsidan, men som kan vara intressant att ha tillgängligt i alla fall.
Möteshandlingar från tidigare årsmöten finns under menyn "Årsmöten".

2017-10-27
Hösthälsning

Hej alla, och jag
hoppas ni haft en bra start på höstaktiviteterna!
     Sedan sist har förbundsstyrelsen haft ett par möten, då vi bland annat bekantat oss med varandra och gått igenom erfarenheter från årsmötet, där vi särskilt gladde oss åt alla goda diskussioner och synpunkter vi fick med oss från er.
     Nu under hösten är styrelsens viktigaste uppgift att förbereda vår begäran om pengar från Telia Company. Det handlar både om att ge en bra bild av verksamheten och att ha goda argument för att Telia ska fortsätta att stödja oss. Här är inspel från er i föreningarna viktiga, och jag tackar för dem jag redan fått!
     Vi har fått ett brev från Telia Company med information om det s k Veterankortet. Den finns på förbundets hemsida, under fliken för medlemmar. Där kan man bl a läsa hur man gör om man tappat bort sitt kort.
     Vi har också börjat förbereda nästa årsmöte, som vi planerar till den 17-18 april, inbjudan kommer kring årsskiftet.
     Styrelsen har nästa möte den 14 november, så efter det finns kanske mer att berätta.

Varma hälsningar från styrelsen/Gudrun Bager


2017-03-14
Dags
 för bidrag m.m.

Hej alla, och jag hoppas ni haft en fin början på det nya året!

Sedan jag hörde av mig senast har vi fått vår begäran om pengar från Telia Company (TC) beviljad, tack vare fint samarbete mellan Yvonne och vår TC-representant Catherine, och en positiv inställning från beslutsfattarna i TC. Så nu är det dags för föreningarna att sända in underlag till Leif Hållstedt, som räknar med att betala ut till er under april.

Vi har haft ett par styrelsemöten sedan senast, och där har vi i första hand diskuterat vår bidragsansökan och förberett årsmötet nu i mars. Det senaste styrelsemötet var förlagt till Kalmar, där vi mötte representanter för föreningen där, och fick en intressant redogörelse för deras ambitiösa verksamhet. På kvällen fick vi också vara med på deras 10-års-jubileum som var väldigt fint arrangerat. En mer utförlig beskrivning av vårt besök i Kalmar kommer senare på hemsidan.

Vi har också regelbundet diskuterat förbundets hemsida, som ju nu finns i den nya versionen. Var och en kan väl fundera på hemmaplan vad som kan göras för att hålla hemsidan ”levande och intressant”, så kommer vi att ägna en stund i samband med årsmötet åt att diskutera hemsidan.

Med förhoppning om att jag ska få träffa de flesta av er den 21-22 mars på Cinderella.

Gudrun Bager


2016-12-31
Välkomna
 till vår nya hemsida
Gott Nytt År 2017 säger vi genom att (äntligen) lansera det nya utseendet på vår hemsida. Det finns säkert ett och annat som behöver korrigeras eller bättras på, och vår webmaster är tacksam för alla påpekanden som kan göra sidan bättre. Mejla till pelle.carlson@telia.com .


2016-11-29
Inför årsskiftet

Hej alla, i går hade styrelsen möte – det femte för året – och här kommer information om vad vi då kom fram till.
En viktig fråga för styrelsen och alla föreningar är naturligtvis bidraget från Telia Company, så vi lade ner möda på att göra en tydlig och bra framställan. Planen är att sända den under december och förhoppningsvis få besked kring årsskiftet.
Vi diskuterade också att under nästa år arbeta för att aktivera värvningarna av nya medlemmar, och att vi ska stödja aktiviteter där Teleseniorer på olika sätt agerar som ambassadörer utåt, exempelvis genom att ställa upp och berätta om Telia, eller förmedla kontakter in i Telia Company. Styrelsen tar fram förslag till årsmötet.
På årsmötet i april i år presenterades ett förslag till ny hemsida. Det har nu vidareutvecklats och styrelsen godkände det, för lansering vid årsskiftet.
Vår ledamot från Telia Company, Catherine, har sänt en info om Telia Sveriges nya organisation, som kommer att läggas ut på den nya hemsidan.
Dessförinnan kommer sedvanlig julhälsning och kallelse till årsmötet att läggas ut på hemsidan i mitten av december, men jag kan redan nu informera om att årsmötet planeras vara den 21- 22 mars 2017.
Har någon av er någon fråga eller synpunkt kring vår verksamhet, kontakta gärna mig eller någon annan i styrelsen!

Vänliga hälsningar
Gudrun Bager


2016-10-19
Uppdatering av medlemsantal m m

Inför den kommande dialogen med Telia Company angående bidrag för 2017, bedömer styrelsen att vi behöver uppdaterade uppgifter om antal medlemmar.
     Vi behöver därför få in från er hur många medlemmar ni hade den 1 oktober i år (fördelat på tidigare Telia-anställda och övriga).
     Uppgifterna sänds till Gudrun Bager (g.bager@telia.com eller med post Skaraborgsgatan 7, 118 46 Stockholm) senast den 10 november.

Styrelsen hade ett möte i september. Vi diskuterade som alltid förbundets ekonomi, och den följer budget.
     Vi förbereder också diskussionerna med Telia Company om bidrag för 2017. Viktiga punkter att ta upp är behovet av att få nya medlemmar, där Telia Company kan bidra med information om nya pensionärer. Vi planerar också att fortsätta diskussionerna om ”ambassadörsskap”.
     Vad gäller frågan om värvning av nya medlemmar bestämde vi att ta upp det som är särskild punkt på årsmötet 2017, för att få en så bred diskussion som möjligt.
     Vi räknar med att som vanligt under december skicka ut inbjudan till årsmötet 2017.

Vänliga hälsningar
Gudrun Bager

2016-06-14
Information från styrelsen

I slutet av maj hade styrelsen möte per telefon. Särskilt välkomna var Robert Hellström och Catherine Karagianni, som ju är nya i styrelsen. Catherine träffade många av oss på årsmötet, men Robert hade tyvärr förhinder då.
     Vi sammanfattade våra intryck från årsmötet, och var glada över att så många varit aktiva och deltagit i diskussionerna. Styrelsen tänker till nästa årsmöte jobba med ett förslag om att ha någon form av grupparbete för att få fram ytterligare idéer och synpunkter. Utifrån förslag under årsmötet kommer vi också att diskutera om någon form av stöd för värvning av nya medlemmar.
     En åtgärd för att söka nya medlemmar är att föreningarna får tillgång till uppgifter om vilka som går i pension från Telia Company. Catherine jobbar med den frågan, och hon kommer också att ha ett möte med personalchefen i Telia för att gå igenom olika frågor kring vår samverkan, t ex ”ambassadörskap” och formuleringarna i avtalet mellan oss och Telia angående vilka som genererar bidrag.
     Vi kunde också konstatera att förbundets ekonomi helt följer plan.
     Förändringen av hemsidan beskrevs ju på årsmötet, och bland annat framkom att bilderna kanske skulle vara lite modernare. Så alla som har förbättringsförslag om hemsidan i stort och smått och/eller förslag om roligare bilder ombeds sända detta till mig, inte senare än mitten av augusti. Adress g.bager@telia.com .

     Så avslutade vi med att tillönska varandra en trevlig sommar, och den hälsningen gäller naturligtvis alla i vårt förbund!! 

Nedtecknat av Gudrun


2015-09-18
Ännu mer info från styrelsen

Den 8 september träffades styrelsen per telefon. Vi kunde då konstatera att förbundets ekonomi i stort följer budget.
     Vid ett tidigare möte hade vi planer på att träffa representanter för TeliaSonera för att beskriva pensionärsverksamheten för att förhoppningsvis underlätta att vi får anslag även i fortsättningen. Nu har både Sverigechefen Malin Frenning personalchefen för Sverige, Lena Dalenius, lämnat dessa poster. Vi beslöt då att fortsätta ambitionen att träffa TeliaSonera, men att skjuta det något på framtiden så att de nya personerna har hunnit sätta sig något in i arbetet.
     Styrelsen beslöt också att skapa en ny och bättre hemsida för förbundet, kanske enligt den modell man har i Sundsvall. Ambitionen är att vi ska ha något att presentera på nästa årsmöte.
     Vi uppdaterade vår egen aktivitetsplan, men adderade inte några punkter. De två huvudområdena för vår verksamhet är fortfarande att vara kontaktyta med TeliaSonera, där hösten är den kritiska tidpunkten, och att genomföra årsmötet, vilket ju brukar vara på våren, mer om det kommer senare i höst 
     Med det önskar vi i styrelsen alla föreningar en god sensommar och höst genom
Gudrun Bager

2015-06-08
Mer info från styrelsen
Årsmötet önskade mer information till föreningarna om styrelsens arbete och om vad som händer i Telia. Därför kommer det i fortsättningen mer av den varan här på hemsidan.
En första portion finns nu att läsa här


2015-04-28
Referat från årsmötet
liksom möteshandlingarna finns tillgängliga under rubrik Årsmöte i menyn till vänster.


2015-04-18
Resultat av värvningskampanjen
Värvningskampanjen har varit framgångsrik. Totalt har föreningarna under kampanjen  värvat 273 medlemmar. Resultatet har  delats upp  i två klasser. En klass för totalt värvade medlemmar och en klass för värvade medlemmer i procent av antalet medlemmar i föreningarna vid början av värvningskampannjen.

     Segrare i den första klassen blev Borås med 49 nya medlemmar. I den andra klassen segrade Radioveteranerna Väst med en värvningsandel på 15,2%. Se hela listan
.
     
Segrarna belönas med ett extraanslag på 1 000 kronor och fick en spontan applåd från deltagarna vid det nyligen genomförda årsmötet.


2015-02-26
Tillskott i kassan
Avtalet med TeliaSonera för 2015 är klart. Bidragen till lokala föreningar kommer att utbetalas, när ansökningar inkommit, med start den 6 mars.


2014-12-13
Nästa årsmöte

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 2015 börjar redan dyka upp här på hemsidan. Under menyns "Årsmöte" hittar du nu såväl kallelse som valberedningsförslag.


2014-12
TF:s historia

Nu finns här på hemsidan en resumé över hur TF kom till. och hur styrelsen sett ut genom åren. Klicka på Historik i menyn till vänster.


2014-11
Information
 från styrelsen

1 Värvningskampanjen

beslutades ju på årsmötet 2014 som en särskild satsning under ett år där förbundet belönar föreningar som värvar nya medlemmar. Kampanjen har nu hållit på drygt halva tiden, och hittills har 10 föreningar rapporterat att de fått 79 nya medlemmar. Flest nya medlemmar har Telepensionären i Stockholm rapporterat, med 28 personer. Vi i styrelsen hoppas och vill tro att alla ännu inte har lämnat in sina rapporter, och vi påminner därför om att rapporteringen ska ske kvartalsvis och sista rapporten ska vara inlämnad senast den 15 mars 2015. På årsmötet i april 2015 kommer de föreningar som lyckats bäst med värvningarna att uppmärksammas!

2 Besök i Malmö

Styrelsen besöker varje år en av våra föreningar. I september styrde vi därför kosan till Malmö, där vi först fick en spännande tur till en gammal vikingaby, och sedan fick se några av Malmös sevärdheter.

Dagen därpå besökte vi TeleSeniorerna i Malmö och fick en levande bild av deras verksamhet. Några saker vi noterade är, att styrelsen har lagt ner ett stort jobb på att få till en fungerande ekonomi, man har bl a ett avtal med Swedbank om att använda ett bokföringssystem de erbjuder. Malmöföreningen är ganska stor, man omsluter drygt 900 tusen kronor per år, och det är kring 1500 verifikationer per år, så där anser man att upplägget med Swedbank är väldigt bra. Ytterligare en faktor som förbättrar ekonomin är att man har en stödförening för att dra in pengar, exempelvis med lotterier och servering i föreningslokalen.

Styrelsen har en beskrivning över vilka uppgifter/ansvar styrelsen har och motsvarande finns för de 26 aktivitetsansvariga. Aktiviteterna omfattar språkkurser, bridge, olika idrotter, samvaro i föreningslokalen och naturligtvis ännu mycket mer. På TSM:s hemsida kan man läsa mycket mer.

När TSM själva beskriver vad som gör föreningen så livaktig nämner de information/kommunikation. Man har lagt ner mycket jobb på hemsidan, och har dessutom en tidning som kommer ut med fyra nummer per år. Också viktigt som vi i förbundsstyrelsen uppfattade det, var tydlighet i vem som gör vad, men mest av allt att man har tillgång till en föreningslokal, som man disponerar tre dagar i veckan och där en stor del av aktiviteterna genomförs, plus att man har öppet hus varje onsdag, där i snitt femtio medlemmar träffas och trivs.

Vi kunde själva uppleva glädjen och trivseln under det öppna huset, och tackar Håcan och övriga i TSM för ett synnerligen givande besök

3 Rapportering till förbundsstyrelsen

Senast i början av april varje år ska ju föreningarna sända in verksamhets- och revisionsberättelser till förbundsstyrelsen. Det är ganska olika hur omfattande dessa redovisningar är, och för att förenkla för oss i styrelsen och förhoppningsvis även för föreningarna bifogar vi ett exempel på en verksamhetsberättelse som motsvarar den information förbundsstyrelsen önskar. Naturligtvis måste era verksamhetsberättelser inte se ut exakt som exemplet, men se det som en vägledning.

Vi skickar också en mall för revisionsberättelse, som tar upp de punkter som ska vara med.

4 Extra anslag till föreningar

Styrelsen har beslutat att

 • Varje förening årligen får 100 kronor per medlem i bidrag (för den händelse bidraget från TeliaSonera ändras, kan denna summa behöva justeras).
 • Särskilda bidrag för jubiléer utgår inte.
 • Styrelsen kan besluta om extra bidrag för aktiviteter som bidrar till samverkan mellan föreningar. Sådana bidrag ska sökas i förväg.

5 Förbundets ekonomi

Utfallet hittills i år följer i allt väsentligt den budget som fastställdes på årsmötet. Det som är lite osäkert är utfallet av värvningskampanjen. När det gäller kommande år, kommer styrelsen att förhandla med TeliaSonera under november/december, så håll tummarna!

6 Årsmötet 2015 

 I mitten av december kommer inbjudan till årsmötet 2015, men redan nu kan vi avslöja att det går av stapeln den 14 – 15 april.

 Vänliga hälsningar
Styrelsen


2014-09-15

Bouletiner från Jönköping
Sydsvenska Mästerskapet i Boule för Teleseniorerna hölls i Jönköping torsdagen den 12 september 2014. 25 lag var anmälda från Ystad, Helsingborg, Halmstad, Varberg, Växjö, Borås och Jönköping. Vi fick en härlig dag med solsken, spännande spel och ett mycket jämnt slutspel. Vi var ett 80-tal personer på plats som njöt av den fina dagen.

Efter fyra spel kunde vinnarna koras.

1: Halmstad 1    Lennart Karlsson, Anita Karlsson, Urban Sandberg  
2: Ystad 1       Svea Johansson, Leif Dahlström, Willy Andersson
3: Varberg 6     Bertil Bengtsson, Vivianne Boräng Gösta Boräng
4. Varberg 8     Lars Rydberg, Alf Larsson, Bertil Johansson

Grattis till vinnarna och på återseende i Helsingborg nästa år.

Boulegruppen genom Pirjo Öhman


2014-09-04

Karl-Erik Eriksson

1939 – 2014

Vår förre ordförande i Teleseniorernas Förbund, Karl-Erik Eriksson, har gått bort.
     Vi minns honom som en eldsjäl för ensionärsföreningarna i Televerket/Telia, och många minns säkert också en skicklig och vänfast kollega, som drev mycket av arbetet för Telias framgångar inom mobiltelefoni och satellit-verksamhet.
     Men mest minns vi kanske hur han med humor och diplomati ledde vårt förbund, såg till att årsmötena gick i lås, förde dialoger med TeliaSonera för att säkra deras fortsatta stöd, och mycket annat.
     Tack Karl-Erik för det du gav oss! 

För Förbundsstyrelsen
Yvonne Molin och Gudrun Bager


2014-05-12
Årsmötets
handlingar, inkl protokoll och ett utförligt referat finns nu att läsa under avd. Årsmöte - där hittar du också information om att det lönar sig för föreningarna att värva nya medlemmar


2014-02-17
Hundratalet färre
blev vi totalt i TF förra året. Men några föreningar ökade. Här finns siffrorna.


2014-01-19
Kassatillskott
Nu har vi Telias
 bidrag på TF’s Plusgirokonto, meddelar vår kassör. Tack för det Televerket!
Dags alltså för de föreningar som inte redan skickat in sina bidragsrekvisitioner att göra så för att få årets kassaförstärkning utbetald.


2013-05-17
Televeteranerna i Borås har nu en egen och innehållsrik hemsida på den imponerande adressen www.televeteranerna.se


2013-02-09
Med beklagande
noterar styrelsen att föreningen Teleseniorerna i Göteborg TFG  har upphört. Information om hur och varför finns dessvärre inte ens på deras egen hemsida. 


2013-02-08
Fortsatt kräftgång
Medlemsstatistiken för 2012 är nu klar. Vi blir färre av både naturliga och mindre naturliga skäl. Här kan du studera siffrorna.


2013-01-18
Året börjar bra
Nu har bidraget till TF från TeliaSonera kommit. De föreningar som redan sänt in sina rekvisitioner har pengar att vänta inom några dagar. De som inte gjort det uppmanas att maila eller posta sina rekvisioner till kassören.


2012-11-06
Ingen finanskris 2013

Nu är avtalet om bidrag för 2013 från TeliaSonera klart, meddelar ordförande Kalle.


2012-03-15
Styrelsen

i TF hade möte i Stockholm 14 mars. Mötets huvuduppgift var finslipning av detaljer inför årsmötet och en genomgång med förbundets revisorer av det gångna årets verksamhet. En notering som gjordes var nergången i medlemsantalet i föreningarna. Detta räknar vi med att få diskutera på årsmötet för att få fart på ett något aktivare arbete med medlemsrekrytering.


2012-02-13
Tack för det, Telia 

Verksamhetsbidraget från Telia till TF kom den 11 februari. Nu är utbetalningarna till de 22 föreningar som sänt in bidragsansökningar på väg till respektive förening och de föreningar som ännu inte sänt in ansökan är välkomna att maila eller posta bidragsblanketterna hälsar TF:s kassör Kerstin Engström..


2012-01-11
Ändrad bidragsblankett
Administrationsbidraget till föreningarna har höjts med 500 kr från 2000 kr till 2500 kr. Därför har blanketten för bidragsansökan ändrats. Den nya versionen finns tillgänglig under "Föreningsinfo" (redan insända ansökningar uppdateras av kassören).


2011-12-11
Avtal för 2012
Styrelsen för TF kom vid telefonmöte 15 november överens om ett budgetförslag för 2012 som skulle förhandlas med TeliaSonera i Sverige AB. Detta förslag är nu accepterat och därmed har TF ett avtal om bidrag för 2012 klart.


2011-09-28
Styrelsen för TF igen
Styrelsen för TF hade styrelsemöte i Göteborg 20 september. Förberedelser gjordes för kommande förhandlingar med TeliaSonera om bidrag för 2012 liksom upplägg av dokumentationsframtagning inför kommande årsmöte som bestämdes till 17-18 april 2012. Som vanligt sker årsmötet ombord Viking Lines´ Cinderella.
     Anledningen till att mötet hölls i Göteborg var att stimulera till ett tätare samarbete mellan de TF- föreningar som finns där. Styrelsen fick under dagarna 20 och 21 september möjlighet att träffa representanter för Teleseniorerna Göteborg, Radioveteraner Väst, göteborgsdelen av senITel samt TIF. En arbetsgrupp skall nu träffas för vidare diskussioner om de praktiska möjligheterna. Kerstin Engström är sammankallande och Åke Thunberg är tillgänglig om man önskar stjäla några takter från verksamheten i Malmö. Lokalfrågan är något som alltid är aktuellt och här kan möjligens TIF finnas med på något sätt.


2011-06-15
Styrelsen för TF 
hade telefonmöte 25 maj. Beslut togs om att styrelsen kommer att träffa representanter för de olika TF- föreningarna i Göteborg i september.


2011-05-25
150 kr eller inte (105 efter skatt)?
Denna ofta återkommande fråga kring ett belopp på det månatliga lönebeskedet (ja, pensionsbeskedet snarare) har nu slutgiltigt utretts.
Beloppet är en kompensation för förlorat tjänsteabonnemang.
- Vem får telefonersättning separat utbetalad?
De som har avgått med pension från Telia/TeliaSonera mellan 1993 och 2004 och som har fast eller mobilt abonnemang hos Telia.
- Vem får inte telefonersättning separat utbetalad?

De som har avgått med pension före 1993 och efter 2004. De har fått ersättningen inbakad i tjänstepensionen.
De som efter1992 har gått över till andra bolag, t ex Flextronics. De har fått ersättningen inbakad i sin nya lön.


2011-04-27
Medlemsstatistiken
för 2010 visar att vi blev 17 fler i TF under förra året. Detaljerna hittar du här.


2011-03-10
Styrelsen för TF

hade ett fysiskt möte i Stockholm 2011-03-09. Den mesta tiden ägnades åt att gå igenom och fastställa de handlingar som skall föreligga vid årsmötet 13 april 2011 samt det praktiska genomförandet av mötet. Bl.a tog styrelsen ställning till en motion från Teleseniorerna i Göteborg samt en proposition från styrelsen till årsmötet. Båda de handlingarna finns nu på hemsidan under “Årsmöte”. TF:s revisorer var närvarande vid mötet och gick igenom den ekonomiska redovisningen. En revisorsrapport kommer senare att föreläggas årsmötet.


2011-01-11
Skellefteå nu med på listan

Vår nya förening i Skellefteå och dess lika färska styrelse finns nu med  i listan över föreningar. Mer information kommer nog så småningom.


2010-12-16

Ny förening bildad
Förbundsstyrelsen tog den 6:de december 2010 beslut om att en ny förening bildas från årsskiftet nämligen TELESENIORERNA SKELLEFTEÅ. De är hjärtligt välkomna i församlingen av föreningar.

och avtal klart för 2011
Ett nytt avtal är undertecknat med TeliaSonera om anslag för verksamheten 2011 och därmed kan bidrag avropas som tidigare för nästa år från föreningarna.


Styrelsen på Malmö-möte
TF- styrelsen hade ett möte med seniorföreningen i Malmö, TSM, den 15:de september och fick en mycket proffsig presentation av föreningens ordförande Håcan Norell och hans kollegor i styrelsen. Malmöföreningens aktivitetslista är diger och entusiasmen hög. Ett väl fungerande samarbete med Malmö Fritid ger såväl aktivitetsbidrag till föreningen som stimulans åt båda hållen.
     Vid efterföljande möte i TF- styrelsen beslöts att nästa års årsmöte som vanligt hålls på Viking Line till Mariehamn och datum blir 12/13 april 2011. En genomgång av innehåll i årsmötet och ansvarsfördelning inom styrelsen gjordes. Ekonomin i förbundet följer plan och inga speciella frågor som kräver åtgärder hade dykt upp under sommaren.


2010-07-03
Filmade Televerks-minnen
finns det säkert här och var bland TF-föreningarna. En av våra flitigaste med film- och videokamera är Göran Olausson, som genom åren dokumenterat händelse och intervjuat intressanta kollegor. En lista över hans alster finns nu publicerad på nätet, du hittar den här. Bland annat finns där en del från Gävle och Falun, och en hel massa från Stockholm.


2010-05-30
TF-styrelsen
hade 25:te maj ett möte via telefon. Punkter som behandlades var bl.a. en genomgång av några punkter från årsmötet som kräver åtgärder samt planering av nästa styrelsemöte som blir ett fysiskt möte hos vännerna i Malmö och som äger rum i mitten av september. Ekonomin följer plan och årsmötet blev något billigare i år tack vare god reseplanering från deltagarna.


2010-05-07
Årets eldsjäl i Malmö: Telesenioren Tutti
Malmö stad delar ut priser varje år till Årets Förening och Årets Eldsjäl. Den senare titeln (och 5000 kr) tillföll i år Tutti Sjögren Teleseniorernas förening i Malmö, TSM. Hon svarar bl a för kulturaktiviteter i föreningen, som har ett stort verksamhetsutbud, se deras hemsida.
Priset delades ut för några dagar sedan. Grattis Tutti och TSM!


2010-03-16
TF både ökar och minskar
Nu har alla föreningar kommit med bidragsansökan och fått bidragen utbetalda. Här kan du se hur medlemsutvecklingen har varit . 18 föreningar ökade och 11 minskade under 2009. Trots att Falköping med 53 medlemmar har upphört så blev  totala minskningen bara 4 personer.


2010-03-04
Förbundsstyrelsen

har vid fysiskt möte i Stockholm idag (4 mars) främst behandlat förberedelserna inför årsmötet den 14 april. Samtliga handlingar är klara och kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Se vidare under avdelningen Årsmöte.
     Revisionen är klar och godkänd, rapporten föredras vid årsmötet. Programpunkter utöver de stadgeenliga mötespunkterna har fastställts.  Anmälningsläget pekar mot ett deltagande på samma nivå som  tidigare år, dvs gott! 
     De flesta föreningarna har nu avropat årets anslag.  Föreningen i Falköping har upphört vilket gör att 28 föreningar nu ingår i TF.  Flera medlemmar från Falköping blir medlemmar i Boråsföreningen.
     Före styrelsemötet avtackades TeliaSoneras representant i styrelsen, John Geary, för sin insats i TF.  Hans information om TS verksamhet har varit mycket uppskattad vid TF:s årsmöten


2010-02-14
Nya hemsidor
Teleseniorerna i Umeå har nu en egen hemsida gjord i Google sites. Den ser utmärkt bra ut. Detsamma gäller den sida som Jönköping har offentliggjort just i dag. Kolla gärna in deras sidor även om du hör till en annan förening.


2010-02-13
Tidig taylorism för telefoni?

Teknikhistorien berättar vanligen att scientific management, "taylorismen" eller "det amerikanska arbetssättet", slog igenom i Sverige inom verkstadsindustrins varuproduktion under mellankrigstiden.
     Men samma idéer togs också upp redan omkring år 1900 inom massproduktion av tjänster. Manuella uppkopplingar av lokala telefonsamtal upplevde en massiv introduktion av "det amerikanska arbetssättet" 20 år tidigare än vad som skedde i verkstadsindustrin. Leif Kindahl, ekonomhistoriker och teleingenjör berättar om tekniken, arbetsorganisationen och resultatet kring denna introduktion. Plats: Tekniska Museet i Stockholm, Althinsalen, kl 18.00 onsdag 3 mars: . Fritt inträde efter kl 17.00. 


2010-01-25
Tack för det Teli
a

Årets verksamhetsbidrag från TeliaSonera har anlänt och de föreningar som sänt in ansökan får sina pengar i morgon, meddlear kassören. Övriga klubbar får sina bidrag så snart ansökan kommit in.via brev eller e-post i vederbörlig ordning.


2010-01-13
Från förbundets första möte

(per tfn. den 11 jan.) i år kan noteras att kallelse till förbundets årsmöte har skickats ut till samtliga föreningar och funktionärer, att årsmöteshandlingarna i vanlig ordning kommer att läggas ut på nätet, att beviljat anslag för 2010 från TS har avropats, att nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 4 mars till vilket revisorerna kommer och att vi noterat att hemsidans telefonstolpe nu återgått i sin normala skepnad efter utsmyckningen över helgerna


2009-12-07
Per-Erik följer John
Brundin.jpg (15917 bytes)John Geary avgår som företagsrepresentant i förbundsstyrelsen vid nyår i samband med avtalspensionering och efterträds av Per-Erik Brundin (bilden). 
Per-Erik jobbar på TeliaSoneras HR-enhet med Performance Management
och har tidigare bl.a arbetat med bl. a. organisations- och verksamhetsutveckling inom både den fasta och mobila verksamheten. Vi tackar John för ett engagerat deltagande i seniorverksamheten och hälsar Per-Erik välkommen i vår krets.


2009-12-02
Julklapp till alla i Luleå-föreningen
Nu har Luleå teleseniorer fått en egen hemsida, med Staffan Lindqvist som webmaster. Han har nyttjat tjänsten Google sites för änadmålet och resultatet kan beskådas här.


2009-11-17
Avtalet för 2010 klart!
I går undertecknades avtalet mellan TF och TeliaSonera om anslag till seniorverksamheten för 2010.
     Anslaget innebär att föreningarna i början av nästa år kan avropa bidrag enligt samma princip som tidigare. 
     Vidare är det klart att årsmötet blir den 13-14 april ombord på m/s Cinderella. 


2009-11-02
Styrelsemöte den 2 nov.
Dagens möte skedde telefonledes och avhandlade främst budgetdiskussionen den 29 okt. med TeliaSonera inför nästa verksamhetsår samt frågan om ny företagsrepresentant i styrelsen efter John Geary som avtalspensioneras vid nyår.  TS väntas återkomma med besked inom kort.
Möteskalendern blev som följer:
- telefonmöte den 11 januari

- fysiskt möte i Stockholm den 4 mars (inför årsmötet, genomgång med revisorerna)
- 13 -14 april (preliminärt) årsmöte


2009-10-29
Bokreklam
kejsaren.gif (12129 bytes)Rolf B Olsson, tidigare i Televerket och Ericsson i Västsverige, var en av de svenskar som på 50-talet fick äran att få fart på Etiopiens telenät. Efter mycket övervägande fattade han beslutet att ta jobbet, som innebar två års vistelse i ett fjärran och äventyrligt land, med kejsar Haile Selassie vid tronen. Med sig hade Rolf sin gamla skrivmaskin, som han med stor noggrannhet och möda begagnade till brevväxling med flickvännen Ulla Sverige. I breven berättar han om sitt ansvarsfulla arbete och hur han lyckades kombinera detta med safaris och fester, som ende ungkarl i sin krets. Nu, 91 år gammal, väljer han att ge ut dessa tidsdokument i bokform.
Vid eventuella köp av boken: kr.160:-BANKGIRO 459-7522 Rolf Olsson böcker


2009-10-20
Falun har nu egen hemsida
med välbekant pålle på förstasidan.


2009-09-19
TF:s styrelse


träffades i Stockholm den 16 sept.  Vår nyvalda revisorssuppleant Marianne Wittefeldt - medlem i Marknadsseniorerna - träffade före mötet styrelsen och informerades om TF:s ekonomiska rutiner och relationerna till anslutna föreningar.
Från styrelsemötet kan nämnas att TF:s ansökan till Skatteverket om befrielse från att lämna självdeklaration avslagits.  Eftersom deklarationsförfarandet är synnerligen enkelt togs beskedet med fattning.
I vanlig ordning diskuterades upplägg och tidpunkt inför höstens budgetdialog med TeliaSonera.  Prognoserad utgående balans för 2009 motiverar ett reducerat anslagsäskande inför verksamhetsåret 2010.
John Geary kommer i höst att besöka föreningen i Umeå och informera om TeliaSoneras verksamhet - i stort sett samma information som gavs vid årsmötet i april.  Nästa styrelsemöte (per tfn.) blir den 2 november.


BOULE
Sydsvenska Tele Seniorernas Mästerskap spelas i VARBERG 24 Sept. Anmälan till Lars-Bertil Johansson
0340.676180@telia.com


2009-03-24
Vi blev 74 fler 2008

Medlemsantalet fortsätter att öka i TF. En del av fjolårets ökning beror på att Skellefteås telepensionärer har gått med i Piteå-Älvsbyns förening. Vi hälsar Skellefteborna och alla andra nya medlemmar välkomna!
Kolla alla föreningarnas utveckling här


2009-03-06
Aktuellt från styrelsen

Förbundsstyrelsen hade sitt andra möte för året den 4 mars, denna gång ett fysiskt möte i Farsta.  På dagordningen stod främst avstämning av förberedelserna inför årsmötet i april samt träff med revisorerna.

Aktuella handlingar inför årsmötet,

 • Verksamhetsberättelse 2008
 • Verksamhetsplan 2009
 • Valberedningens förslag
 • Resultat- och balansräkning 2008 samt
 • Budgetförslag 2009

ligger nu ute på hemsidan, inom kort kommer också mötesprogram med hålltider etc. + dagordning.

Revisorernas rapport presenteras i vanlig ordning direkt vid årsmötet.  Det kan noteras att vi glädjande nog har fått ett ökat antal medlemmar, bl a genom att teleseniorer i Skellefteå anslutet sig till föreningen i Piteå/Älvsbyn.  Antalet föreningar är fortfarande 29. De flesta föreningarna har avropat och erhållit sina bidrag.

Vi vill också påminna föreningar om att - helst per e-post - skicka in de stadgeenliga årsuppgifterna till TF:s sekreterare när årsmötena är klara


2009-01-31
Finanskrisen över - Tack för det TeliaSonera!
I vart fall kan TF:s föreningar med tillförsikt se fram mot resten av 2009. Framförhandlat bidrag har nämligen inströmmat från TeliaSonera.
     Utbetalningar till föreningarna har redan inletts - men bara till de föreningar som skickat in sina bidragsansökningar för 2009. De föreningar som inte ännu gjort så uppmanas därför nu att göra så.


2009-01-14
Aktuellt från styrelsen

Vid årets första styrelsemöte den 13/1 (per tfn) behandlades främst frågor som berör årsmötet i april. Följande kan noteras:

 •     kallelse till årsmötet har via e-mail sänts till föreningarna och finns dessutom inlagt på hemsidan
 •     den ekonomiska redovisningen är klar och har sänts till revisorerna
 •     anslagsäskande enligt avtalet med TeliaSonera i Sverige skickades in v.1 2009
 •     relevanta handlingar inför årsmötet kommer underhand att läggas ut på hemsidan
 •     till nästa styrelsemöte den 4 mars kommer även revisorerna att kallas

2008-11-13
Info från styrelsen

Från förbundets sjätte möte för året tisdagen den 11 november - per telefon - kan följande rapporteras:

 • avtal har träffats med TeliaSonera avseende nästa års anslag till seniorverksamheten

 • på TS intranet finns utförlig information till blivande pensionärer om förbundets och föreningarnas verksamheter samt uppgifter om adresser till föreningarnas hemsidor/kontaktpersoner 

 • information om pensionsavgångar blir tillgänglig för intresserade föreningar nästa år

 • årsmötet blir som tidigare meddelat den 21-22 april.  Kallelse och övrig dokumentation kommer i vanlig ordning att läggas ut på hemsidan i god tid

 • uppropet om "stiftelser under avveckling" på vår hemsida fick ett stort gensvar. Gunnar Norberg jobbar för fullt med ansökningarna och hoppas bli klar innan årsskiftet

 • nästa styrelsemöte (per tfn) blir den 13 januari2008-10-23


2008-10-23
Inför 2009 (info från styrelsen)

Överenskommelse om nästa års anslag till seniorverksamheten har nu träffats med TeliaSonera (TS).  Anslaget ligger på samma nivå som årets och kommer att utbetalas till TF i början av 2009.  Vi återkommer senare om utbetalningar till föreningarna.

Vi har också träffat en formell överenskommelse om rutiner avseende information om nya pensionärer.  TF får i början av året en lista med namn och adresser över samtliga som föregående år lämnat företaget med någon form av pension.  Intresserade föreningar får utdrag ur listan - sorterade efter postnummer - via beställning hos förbundets sekreterare.

TS har på sitt intranet under Empoyee Services information till blivande pensionärer.  Övergripande information om seniorverksamheten med hänvisning till förbundets och föreningarnas hemsidor/kontaktpersoner finns nu införd där.

Vi vill slutligen bekräfta att årsmötet 2009 äger rum den 21-22 april enligt tidigare meddelande.  Mer info kommer senare men vi ber föreningarna att redan nu undersöka billigaste resealternativ.  Preliminärt gäller samling vid Vikingterminalen den 21/4 senast 16.30 och återkomst den 22/4 15.30.  Men som sagt, mer info om detta senare.


2008-10-22
Bertil Bjurels "MINNEN
från min tid i Telegrafverket/Televerket" finns nu på nätet.


2008-09-18
Styrelsen har samlats efter sommaren

Förbundsstyrelsens höll sitt 5:e möte för året den 16-17 september i Helsingborg.  Förutom de rutinmässiga punkterna på dagordningen träffade vi ordförande, sekreterare och kassör i Seniorföreningen Helsingborgs teleområde som informerade om föreningens verksamhet och arbetssätt. Föreningen hade bl a i augusti ordnat en bussresa till Berlin som varit mycket lyckad och uppskattad.

Från styrelsemötet kan noteras att kostnadsramarna i årets budget kommer att innehållas och att TF kommer att äska anslag för nästa verksamhetsår på samma nivå som årets. Inför höstens budgetdialog med TeliaSonera kommer relevant dokumentation att uppdateras på lämpligt sätt.  Baserat på mycket positiv feed-back från föreningarna beslöts vidare att årsmötet 2009 följer de senaste årens koncept dvs övernattning och årsmötesförhandlingar ombord på m/s Cinderella. Med hänsyn till påskhelgen kommer mötet att äga rum v.17, preliminärt tisd./onsd. 21-22 april.  Så snart bokningen är klar återkommer vi med definitivt besked.  Nästa möte (per tfn.) blir den 11 nov."


2008-06-13
Sommarhälsning från förbundsstyrelsen
hittar du här


2008-05-30
Från dagens telefonmöte
 
i förbundets styrelse noterar ordförande Göran att 
-  kostnaderna för årsmötet blev lägre än förra året beroende på bl.a. kostnadseffektiva resebokningar från deltagarna och lägre paketpris från Viking Line,  
-  förteckning över personer som 2007 avgick med pension från TeliaSonera i Sverige nu håller på att distribueras till föreningarna
-  en ny förening med fokus på amatörradio eventuellt kommer att bildas i Stockholm, i så fall den 29:e föreningen inom TF
-  nästa möte äger rum den 16-17 september i Helsingborg.


2008-03-28
120 137 fler i TF 2007
Medlemsstatistiken för förra året är nu klar. Och vi blir fler, totalt 4.567 4.584 vid årsskiftet. Kolla alla föreningarnas utveckling här
(siffrorna reviderade 08-04-12, en klubbs ökning hade fallit bort i de överstrukna antalen).


2008-03-05
Förbundsstyrelsens andra möte för året
hölls i Stockholm den 4/3.  Huvudpunkten på dagordningen var genomgång av läget inför årsmötet i april.  Konstaterades att mötesdokumentationen sedan någon vecka ligger ute på hemsidan och att motioner (en har hittills inkommit) läggs ut omedelbart efter motionstidens utgång med styrelsens yttrande.  Deltagarna får i samband med incheckningen en komplett uppsättning av möteshandlingarna inklusive uppgifter om hålltider och dagordning.  En lay-outmässigt uppfräschad utgåva av förbundsstadgarna ingår också.
I samband med mötet slutförde revisorerna och kassören genomgången av 2007 års ekonomiska handlingar, rapport lämnas på årsmötet.


2008-01-26
Dags att sända bidragsansökningarna

Vi i TF tackar TeliaSonera för årets bidrag till Seniorverksamheten. Det är nu dags för de föreningar som ännu inte sänt in bidragsansökningarna att göra det. Formulär finns under rubriken  "Föreningsinfo" i menyn till vänster.
Ni kan välja mellan att fylla i den elektroniska blanketten och maila till kereng@telia.com eller printa ut en blankett och posta till adressen
Teleseniorernas Förbund
c/o Kerstin Engström
Melongatan 67
426 56 V Frölunda


2007-11-29
Avtal med TeliaSonera

Förbundet och TeliaSonera i Sverige undertecknade den 28/11 ett avtal avseende principer och riktlinjer för företagets fortsatta stöd till seniorverksamheten inom TF och de anslutna föreningarna. Avtalet baseras på redan tillämpade principer avseende anslagsfördelningen till föreningarna. I samband med undertecknandet lämnades en övergripande redogörelse över förbundets och föreningarnas verksamheter. 


2007-10-31
Ny förening planeras starta i Uppsala

En av de få huvudorterna i Telias tidigare teleområdesorganisation som saknar en TF-ansluten seniorförening är Uppsala.   Under hösten har förbundsstyrelsen genom Kerstin Engströms försorg lyckats fånga upp ett relativt stort antal pensionerade f.d. Teliaanställda bosatta i och omkring Uppsala som inbjöds till en i träff i Telias lokaler på Strandbogatan den 25 oktober för information om seniorverksamheten i syfte att undersöka intresset för att bilda en seniorförening i Uppsala.  19 personer hade hörsammat kallelsen och TF (ordf. och kassör) redogjorde för den omfattande verksamhet som bedrivs inom de 29 föreningarna runt om i landet samt de regler och villkor som styr verksamheten liksom förbundets relation till TeliaSonera.  Och så refererades naturligtvis till vår hemsida.  Efterföljande diskussion och frågor indikerade att det fanns ett intresse att lokalt gå vidare, framför allt skulle man kontakta fler personer.   Efter mötet har TF via mail tagit ny kontakt med ett 10-tal utpekade nyckelpersoner som nu  driver frågan vidare.  TF:s förhoppning är att vi inom en inte alltför avlägsen framtid har en Uppsalaförening som knackar på TF-dörren för att komma med i teleseniorsamhörigheten.


2007-10-15
Teliapensionärer är mycket välkomna till en träff med Teleseniorernas Förbund i Uppsala kl 14.00 torsdagen den 25 oktober 2007

Vi vill gärna träffa dem som är pensionerade från Telia över en kopp kaffe och berätta litet om förbundet och hur trevligt det är att uppehålla kontakten med arbetskamraterna. ”Respektive” är också välkomna i föreningen.

Tipsa gärna dina fd arbetskamrater om träffen för vi har inte adress till alla.

Lokal för träffen är sammanträdesrum Oden/Tor i Telias lokaler på Strandbodgatan 1 i Uppsala.

Har du redan nu frågor är du välkommen att höra av dig till undertecknad telefon 08-771 51 49; 070-517 64 38
Du kan också skicka mail till goran.b.roos@comhem.se

Förbundets hemsida når du på www.teleseniorerna.se
Boka in den 25 oktober.
Till dess hoppas vi att du får en skön höst.
Osa kereng@telia.com

Vänliga Hälsningar
Göran Roos
Ordförande
Teleseniorernas Förbund


2007-09-25
Rapport från styrelsemötet (nr 6/2007) i Uddevalla den 18-19 september

Enligt principen att åtminstone ett fysiskt möte per år skall ske utanför Stockholm träffades styrelsen denna gång i Uddevalla.  Vår sekreterare Karl-Erik hade ordnat det logistiska på ett utmärkt sätt med bl a en stärkande morgonpromenad på en nyanlagd, minst sagt kustnära väg längs Byfjorden ut till Gustafsberg där onsdagens möteslokal var förlagd och där vi också fick tillfälle att träffa representanter från Teleringen  i Uddevalla.

Från mötesförhandlingarna kan sammanfattningsvis nämnas

 • att flera föreningar nu valt att lägga över sina hemsidor till TF:s server

 • att budgetförberedelserna är långt framskridna

 • att utkast till avtal med Telia Sonera i Sverige ang. företagets stöd till seniorverksamheten diskuterades (har senare färdigställts och överlämnats till TSiS representant i styrelsen för vidare handläggning)

 • att nästa årsmöte, liksom årets, äger rum till sjöss vecka 16 – tisdag/onsdag alt. onsdag/torsdag – beroende på bokningsläget.  Vi återkommer så snart som möjligt med detaljer etc. så att biljettbokning för resor till och från Stockholm skall kunna ske på så kostnadseffektivt sätt som möjligt

 • att arbetet med att etablera nya föreningar fortskrider oförtrutet, träff med lokala representanter för möjlig förening i Uppsala sker den 25 oktober och i Skellefteå finns långt framskridna planer att bilda en seniorförening.  Vi har ännu inte gett upp hoppet om Norrköping och Västerås

 • att nästa styrelsemöte äger rum den 5 november (per tfn).

Samfälliga rapporter pekar på stor och ambitiös aktivitet ute i föreningarna och en inte obetydlig medlemstillväxt vilket förbundsstyrelsen tycker är mycket uppmuntrande!


2007-09-11
EM för 35+, European Masters Games, i Malmö september 2008!


Det första European Masters Games (EMG) någonsin! I Malmö 29 augusti - 7 september 2008. Med 28 sporter i ca 100 grenar och tusentals deltagare från hela Europa blir det en idrottsfest utöver det vanliga.

European Masters Games är en tävling i veteranidrott, som fungerar som en mötesplats för idrottare från hela Europa. Tävlingen arrangeras av Malmö och Skånes Idrottsförbund. Man räknar med runt 10 000 deltagare i idrotterna: Badminton, bordtennis, bågskytte, cykel, fotboll, friidrott, fäktning, handboll, innebandy, livräddning, rodd, skytte, softball, squash, tyngdlyftning, basket, boule/petanque, judo/budo, kanot, schack, volleyboll, simning, segling, brottning, biljard, varpa, curling, gymnastik, ridning, handikappidrott, ishockey, tennis och golf.

Vill du läsa mer om EMG så hittar du deras hemsida på adressen www.emg2008.com och där finns också möjlighet att skicka in intresseanmälan om du vill delta i någon gren. Som medlem i TF uppfyller du båda deltagarkriterierna: att bo i Europa och ha åldern inne. Vid motsvarande World Master Games har ungefär var åttonde deltagare varit över 61 år.

Teleseniorerna i Malmö (TSM) har lovat att ställa upp med ett 30-tal medlemmar som funktionärer vid olika idrotter - totalt behövs ca 400.


2007-06-15
Info om TF till nya pensionärer

Så här skriver TeliaSonera Sverige  till sina relativt nyligen pensionerade medarbetare och skickar med veterankortet (äldre pensionärer har kortet sedan tidigare, ofta med annat utseende, men med samma funktion):

"Välkommen till TeliaSonera Veteraner
Att ha möjlighet att behålla kontakten med arbetskamrater och företaget är viktigt för många som går i pension. Därför finns TeliaSonera Veteranerna.

    TeliaSonera Veteranerna underlättar kontakten mellan TeliaSonera i Sverige och de som gått i pension från den svenska verksamheten.
    Hösten 2003 bildades Teleseniorernas Förbund för olika pensionärsföreningar. Förbundet har en egen hemsida, www.teleseniorerna.se, där finns också uppgifter om de lokala föreningar som finns.
    Kortet som bifogas detta brev är personligt och ger dig fortsatt personalrabatt, 10%, i Telia Butikerna.
    Har du några frågor om kortet kan du kontakta Ann-Charlotte Zetterberg, 08-504 523 97.


Med vänlig hälsning
Bitte Ferngren
Chef Förhandlingsenheten” 


2007-06-12
Flera klubbar
har nu lagt ut sina höstprogram på hemsidan, nu finns t ex aktiviteterna för Teleseniorerna i Jönköping på plats.


2007-06-11
Sommarhälsningar från styrelsen
har mejlats till alla TF-föreningar, du kan också läsa dem här.


2007-06-11
Bilder från Ölands alvar

bjuder Kalmars teleseniorer på om du klickar här.


2007-05-13
Föreningshemsidor
kan numera få härbärgeras på TF:s webbplats, det har du kanske redan läst om under Föreningsinfo. Annars hittar du informationen här.


2007-04-24
Pleijel
heter ju ett känt kabelläggningsfartyg. Kalmarföreningen gjorde häromsistens studiebesök på Pleijel och i anslutning till det har ett antal bilder från en kabelläggning till Öland i höstas gjorts tillgängliga här på TF-webben. Klicka här om du vill titta.


2007-14-13
Medlemsantalet
i TF ökar, totalt var vi vid årsskiftet  4447 registrerade, här kan du kolla läget i varje förening.2007-02-26
Årsmötet i Jönköping
Föreningen i Jönköping genomförde sitt årsmöte tordagen den 22 februari i restaurangen i TeliaSoneras vackra byggnad på Ön i Jönköping. Många medlemmar mötte upp på årsmötet. Det blev omval på flera poster med ordföranden Lennart Westrin i spetsen. Avgående styrelsemedlemmar avtackades. 
Föreningen i Jönköping har ett brett program med kulturella inslag som resor och motion för både kroppen och hjärnan med bowling, vattengymnastik, promenader och boule. Undertecknad, från förbundet, var inbjuden till mötet och informerade litet från förbundet.
Efter mötet serverades goda landgångar och kaffe med kaka som avnjöts i samvarons tecken.
Kerstin Engström


2007-02-25
Antal Medlemmar i Teleseniorernas Föreningar

Vi hade 28 föreningar i TF 2005. Medlemsutvecklingen mellan åren 2004 och 2005 framgår  tabell som du hittar här
Under hösten 2006 började Kalmarseniorerna förbereda en förening som nu är i full gång. 
Efter alla pensionsavgångar som TeliaSonera haft de senaste åren finns det ju många nya medlemmar att värva till föreningarna.
Det ska bli spännande att se om medlemsantalet stigit under år 2006, de siffrorna är på väg in nu.
Kerstin Engström


2007-02-20
Tack för det Telia!

Nu har vi fått bidraget för år 2007 från TeliaSonera så det är dags för alla föreningar som ännu inte sänt in bidragsrekvisitionsblanketten att göra det nu. Använd gärna mail enligt adress på blanketten som finns  under Föreningsinfo.

Kerstin Engström
Kassör i TF


2007-01-17

FÖRHANDLAT OCH KLART OM 2007 ÅRS BIDRAG!

Den 5 januari 2007 undertecknades överenskommelsen för år 2007 mellan TeliaSonera Sverige AB, Personaldirektör Yvonne Djerf, och Teleseniorernas Förbund, Paul Källström, att TeliaSonera Sverige AB bidrar till förbundets verksamhet så att föreningar tillhörande TF erhåller 100 kr per medlem. Utöver detta erhåller varje förening administrationsbidrag enl Bidragsrekvisitionsblanketten som finns under   Föreningsinfo .

TeliaSonera Sverige AB bidrar även till att täcka kostnaderna för förbundsårsmötet och förbundsstyrelsens verksamhet.

Faktura för år 2007 har sänts från TF till TeliaSonera Sverige och när bidraget från Telia erhållits kommer bidragen till alla  anslutna föreningar att betalas ut enligt rekvisitionerna för 2007.

Kerstin Engström
Kassör i TF


2007-01-08
Första möte i Kalmar
blir det den 13 februari, se vidare under Kalmar


2006-12-14
Ny förening i Norrköping!

Nu finns det en TF-förening i Norrköping också, med egen hemsida dessutom, där verksamheten presenteras. 


2006-11-22
Kalmar-förening på g.

Vår kassör Kerstin Engström och jag från TF:s förbundsstyrelse hade letat oss fram till/upp till Telias lokaler på Norra vägen 50 B i Kalmar den 21 november 2006. Dessförinnan hade Lars och Margareta Berg tagit väl hand om oss; ja efter mötet också.

Syftet med träffen var att informera och söka påverka Kalmar-seniorerna att bilda en seniorförening under TF-förbundet och visa vilka fördelar detta medför ekonomiskt. Kerstin som känner Kalmar väl, hade under en tid samlat uppgifter om pensionerade ”televerkare” från Telias pensioneringslistor. Det blev träff och 30 pensionärer hade hörsammat kallelsen.

Efter kaffe och en kort information om TF:s syfte att stimulera och ge ekonomiskt bidrag till föreningarnas verksamhet bildades smågrupper med målsättningen att skapa en interimistisk styrelse. Det beslöts att till den 12 december en liten grupp om 5 personer med Doubert Wallfors som sammankallande ta fram ett underlag för bildande av en förening. Övriga i gruppen är Berit Andersson, Roland Runne, Helen Winqvist och Margareta Berg.

Vi önskar lycka till och hoppas att se Kalmar under TF flagg.

Paul Källström
Förbundsordförande


2006-11-21
Epostadresser till f d Telianer/Televerkare

Vår medlemsförening senITel har på sin sida en epostkatalog med bara gamla televerkare och telianer. Den kan i viss mån också tjäna som underlag för epostutskick till medlemmar i TF:s olika föreningar (hur detta kan ske beskrivs i slutet av katalogen).
Hurpass korrekt katalogen är beror förstås på i vilken mån uppgifter om nya och ändrade epostadresser rapporteras till senITels webmaster.
Om du vill anmäla dig till katalogen så glöm inte att tala om vilken (eller vilka) TF-förening(ar) du tillhör.


2006-11-08

Träff för Kalmariter

Du är mycket välkommen till en träff med Teleseniorernas Förbund i Kalmar kl 14.00 tisdagen den 21 november 2006.

Vi vill gärna träffa dig som är pensionerad från Telia över en kopp kaffe och berätta litet om förbundet och hur trevligt det är att uppehålla kontakten med arbetskamraterna. Lokal för träffen är restaurangen i Telias kontorshus Norra vägen 50 BHar du redan nu frågor är du välkommen att höra av dig till  undertecknad telefon 08-658 44 99, 070-616 62 22. Du kan också skicka mail till paul.kllstrm@telia.com

Förbundets hemsida når du på www.teleseniorerna.se.

Boka in tisdagen den 21 november. Till dess hoppas vi att du får en skön höst.

Vänliga Hälsningar
Paul Källström


2006-11-02

Om webben ser konstig ut
så beror det antagligen på att TF nu engagerat en ny s k webmaster, som ännu inte är så hemmastadd med den här nätplatsen. Han heter Pelle Carlson och vill gärna ha dina synpunkter på vad som behöver ändras, dras ifrån eller läggas till här på www.teleseniorerna.se. Skriv på vårt forum (Dialog) eller skicka ett mejl till pelle.carlson@telia.com.


2006-04-04

Rapport från besök den 7 mars hos Teleseniorerna i Vänersborg

Undertecknad blev uppringd av ordförande Stig Nilsson några dagar innan årsmötet den 7:e. Han var lite bekymrad eftersom han ville lämna över ordförandeskapet till någon annan, men intresset var lite svalt. Kunde jag bidraga till en lösning? Jag bokar tåget till Vänersborg och meddelar Stig att också Carl-Erik Gustavsson från Uddevalla kommer med. Två dagar innan årsmötet ringer Stig och säger att det ”löser sig”.Well,allting frid och fröjd. Men biljetten var betald så jag bestämde mig för att åka ändå. Efter en lång tågresa och flera byten stegade jag mot Folkets Hus och årsmötet tillsammans med Carl-Erik. Surret i lokalen tilltog efter hand som medlemmarna strömmade till. Förra gången jag var i Vänersborg 1967 var det Telemästerskap i friidrott. Jag vill minnas att jag hoppade 5,97 m och blev 3:a. Nu var hoppet till Vänersborg både längre och större!
Mötet gick snabbt och till ny ordförande valdes Ronny Eriksson. Det informerades om planerade resor/utflykter och intresset var stort.
En tjej från den populära lokalradion i Vänersborg berättade om hur man jobbar med radio. Det finns ett stort lyssnarunderlag men ekonomin är tuff. En hel rad roliga historier höjde temperaturen i lokalen. Kaffet tog vid och surret steg i lokalen. Alla bidrog till den glada stämningen och jag fick tillfälle att prata med några av medlemmarna. Det var om inte ett fullsatt folkets hus så näst intill! Räknade till c:a 40 st deltagare.
Tack för att jag fick komma till ert årsmöte det var jätteroligt. Lycka till Ronny och tack till Stig för ett bra jobb. Stort tack för att jag fick möjligheten att träffa alla glada och trevliga medlemmar. Lycka till med Er verksamhet.

Paul Källström
Ordförande
Teleseniorernas Förbund


2006-03-19

Fängslande årsmöte i Gävle

Föreningen i Gävle genomförde sitt årsmöte tisdagen den 7 mars i fd fängelset i Gävle, numera kulturhus och Café med samlingslokaler.
Undertecknad, från förbundet, var inbjuden till mötet och fungerade som mötesordförande och informerade från förbundet.
37 medlemmar hade hörsammat kallelsen och det blev i stort omval på alla poster med ordföranden Kerstin Wadelius i spetsen.
Föreningen i Gävle har ett brett program med kulturella inslag och resor, nytt är subventionering av motionsaktiviteter.
Efter mötet serverades en italiensk buffé som avnjöts i samvarons tecken och efter hand bröt fång. medlemmarna upp.
Bengt Grandin


2006-02-11

OBS!
Nu har bidraget från TeliaSonera kommit till TF. Bidraget är lika stort som föregående år.


2006-01-24

Telias representant i TF

Marianne Sundström, TeliaSoneras representant i förbundsstyrelsen, har efter avtalspensionering den 1 december 2005 avgått - och avtackats - som styrelseledamot i TF. Telia har utsett Britt-Inger Asplund som ersättare.
Sidan senast uppdaterad 2016-12-01 - Webmaster Pelle Carlson