Stadgar för Sällskapet Teleseniorerna Stockholm

                                                            
(antagna vid årsmötet den 30 jan. 2004)

§ 1 Ändamål

  Sällskapet Teleseniorerna Stockholm (nedan benämnt ”föreningen”), bildat den 13 oktober 2003, har till ändamål att samla personer i Stockholm med omnejd som varit anställda inom Televerket/Telia/TeliaSonera AB och som uppbär någon form av ålders- eller avtalspension.

  Föreningens syfte är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid ovannämnda företag, genom att i olika former utöva såväl kulturella som fysiska aktiviteter och därigenom verka för att höja medlemmarnas psykiska och fysiska spänst.  Föreningen är en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.                                                                                                                                      

§ 2 Medlemskap

  1.   Medlemskap beviljas den som varit anställd i Televerket, Telia eller TeliaSonera AB och 
      
som uppbär någon form av ålders- eller avtalspension.

2.   Medlemskap kan även beviljas personer som inte varit anställda i Televerket, Telia eller
      TeliaSonera AB efter prövning och godkännande av styrelsen.                  

§ 3 Medlemsavgift

  Medlem skall erlägga de avgifter som fastställts av föreningens årsmöte.

§ 4 Styrelsen

  Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst 6 ledamöter. Styrelseledamöterna utses på föreningens årssammanträde. Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter för två år på så sätt att varje år väljs växelvis hälften av ledamöterna.

  Styrelsen utser bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör.

  Inom styrelsen skall finnas ett verkställande utskott, VU, bestående av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren..

  Föreningsmedlem som är ledamot i styrelsen för Teleseniorernas Förbund men ej tillhör föreningsstyrelsen, ingår som adjungerad, icke röstberättigad, ledamot i denna.

  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst  4 ledamöter är närvarande och är eniga om beslutet.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens egendom, tillgångar och skulder samt skall föra räkenskaper, löpande per kalenderår.

§ 5 Styrelsefunktionärer

  1.  Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och bevakar stadgarnas efterlevande.  Föreningen tecknas av ordföranden.

  2.  Sekreteraren åligger
-   att sköta föreningens korrespondens
-   att ansvara för att protokoll förs vid styrelsens och föreningens sammanträden
-       att upprätta förslag till årsberättelse.

3.  Kassören åligger
-   att ansvara för inkassering av medlemsavgifter och övriga inkomster samt verkställa alla
   
utbetalningar för föreningens räkning    
-   att bokföra föreningens räkenskaper
-   att upprätta föreningens årliga budgetförslag
-   att senast den 31 januari överlämna föreningens räkenskaper till sammankallande revisor.

  4.  VU åligger att avgöra i ärenden som av tidsskäl ej kan hanteras vid planerat styrelsemöte.
      Brådskande ärende avgörs av ordföranden.  Avgöranden skall snarast föreläggas styrelsen.

§ 6 Revisorer

  Föreningens verksamhet granskas av två revisorer som väljs för två år av föreningens årsmöte, med en växelvis varje år. En revisor utses av årsmötet att vara sammankallande och svara för samråd med föreningsstyrelsen.

§ 7 Möten och sammanträden

  1.  Föreningens årsmöte skall årligen hållas före februari månads utgång. Styrelsen bestämmer
      tid och plats.  Medlemmarna skall kallas minst 14 dagar före mötet.

  2.  Stadgeenligt utlyst sammanträde är beslutsmässigt med det antal röstberättigade 
      
medlemmar som efter kallelse är närvarande vid detsamma.

  3.  Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

  4.  Alla val sker öppet, såvida inte sluten röstning yrkats.  Beslut fattas med enkel majoritet.

  5.  Vid lika röstetal skall vid öppen röstning det förslag gälla som biträds av sammanträdets
       ordförande, därest denne är röstberättigad.  Vid öppen röstning där ordföranden inte är
       röstberättigad, samt vid val med sluten omröstning, skall lotten avgöra. 

§ 8 Ärenden vid årsmöte

  1. Vid föreningens årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1)   Val av ordförande och sekreterare för mötet

2)   Val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll

3)  Val av erforderligt antal röstkontrollanter för mötet

4)   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

5)   Föreningens årsberättelse

6)   Revisorernas berättelse

                  7)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

                  8)   Arbetsplan för det kommande arbetsåret.

9)   Förslag till inkomst- och utgiftsstat.

10) Fastställande av avgifter till föreningen för nästkommande arbetsår.

11) Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av föreningsmedlem   

       före den 1 februari inlämnats till styrelsen.              .

12) Val av

a)      ordförande för föreningen för ett år

b)      3 styrelseledamöter för två år

c)      aktivitetsansvariga

d)      en revisor för två år

e)      2 personer (varav en sammankallande) som skall utgöra valberedning intill nästa årsmöte

2.  Ordföranden och ledamöter i styrelsen skall utses bland föreningens röstberättigade 
      medlemmar.

3.  Styrelseledamot äger inte rätt att delta i val av revisor.

§ 9 Stadgar

1.  Förutom dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgarna för Teleseniorernas Förbund.

2.  Förslag till ändring av föreningens stadgar upptas endast till behandling på föreningens
     årsmöte och skall senast den 1 februari skriftligen vara styrelsen tillhanda. Styrelsen
     skall förelägga förslaget till mötet jämte eget yttrande.  I kallelsen skall förslaget särskilt
     omnämnas.  För att förslag till stadgeändring skall antas fodras att det biträds av minst 2/3     
     av de avgivna rösterna.

3.  Genom inträde i föreningen har medlemmen ställt sig dess stadgar till efterrättelse.

 § 10 Upplösning

Om föreningen upphör skall samråd ske med förbundsstyrelsen om hur eventuella tillgångar skall disponeras.

 

                                                                  --oooooo--

              Åter till startsidan

                                                                   

rev. 2006-03-04