Marknadsseniorerna (MAS)
Stadgar


Stadgar för Marknadsseniorerna                                        

§ 1 Ändamål

Föreningens namn är Marknadsseniorerna.

Föreningens syfte är
-  att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som medlemmarna upplevt under åren som anställda vid Televerket/Telia/TeliaSonera,
-  att underlätta övergången till pensionärslivet,
- att umgås under trevliga former,
- att kontinuerligt följa TeliaSoneras verksamhet. 

Föreningen är ett nätverk av seniorer som arbetat med marknadsfrågor inom centrala och lokala enheter huvudsakligen inom stockholmsområdet.

Föreningen är en öppen ideell, i partipolitik och religiösa frågor obunden organisation.

Föreningen är ansluten till Teleseniorernas Förbund (TF).

§ 2 Medlemskap
Medlemskap beviljas den som varit anställd i Televerket/Telia/TeliaSonera och som uppbär något slag av avtals- eller ålderspension.
Medlemskap kan även beviljas personer, som inte varit anställda i Televerket/Telia/ TeliaSonera, efter godkännande av föreningens styrelse.
Föreningen redovisar årligen till TF det totala medlemsantalet, samt antalet som varit anställda vid Televerket/Telia/TeliaSonera.

§ 3 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga de avgifter som fastställts av föreningens årsmöte.

§ 4 Styrelsen

1.   Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fem ledamöter. Styrelseledamöterna utses på föreningens årsmöte, ordförande för ett år och övriga ledamöter för ett eller två år vardera.  Avgående styrelseledamot kan väljas om.

2.   Styrelsen utser bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör.

3.   Styrelsen sammanträder minst två gånger per år, på kallelse av ordföranden. Frågor som kräver omröstning avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre medlemmar är närvarande och eniga om beslutet.

4.  Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens egendom, tillgångar och skulder samt skall föra räkenskaper, löpande per räkenskapsår (oktober-september).

§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall arbeta för de mål som anges i § 1 och
-         till årsmötet framlägga årsberättelse,
-         föreslå medlemsavgift och upprätta budget,
-         handlägga medlemsfrågor,
-         svara för externa kontakter samt kontakter med TF.

§ 6 Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls årligen före december månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats. Medlemmarna skall kallas minst två veckor i förväg. Förslag från medlem att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor i förväg.
Stadgeenligt utlyst årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter kallelse deltar.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
Alla val sker öppet, såvida ej sluten omröstning påyrkas.
Vid lika röstetal skall vid öppen röstning det förslag gälla som biträds av sammanträdets ordförande, därest denne är röstberättigad. Vid öppen röstning där ordföranden inte är röstberättigad, samt vid val med sluten omröstning skall lotten avgöra.

§ 7 Ärenden vid årsmöte
Vid mötet skall följande behandlas:
1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.   Val av två personer att jämte mötesordföranden justera sammanträdets protokoll
3.   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
4.   Föreningens årsberättelse
5.   Revisors berättelse
6.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7.   Förslag till verksamhetsplan och budget
8.   Fastställande av medlemsavgifter
9.   Frågor som väckts av styrelsen eller som av medlem lämnats till styrelsen
10. Val av ordförande för ett år. Val av övriga styrelseledamöter för ett eller två år
11. Val av revisor för ett år och revisorssuppleant för ett år
12. Val av valberedning om två personer intill nästa årsmöte

§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte skall ske minst en vecka i förväg. Vid extra årsmöte får ej upptas annan fråga än den eller de för vilka mötet påkallats.

§ 9 Firmateckning, räkenskaper och revision
Styrelsens ordförande samt den eller de personer som styrelsen givit denna rätt får teckna föreningens firma.
Föreningens räkenskapsår är oktober-september.
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor jämte suppleant för ett år i taget.
Före oktober månads utgång skall styrelsen till revisorn lämna föreningens räkenskaper och ev övriga handlingar.

§ 10 Stadgar
Förutom dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgarna för Teleseniorernas Förbund (TF).
Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas av årsmöte/extra årsmöte. Styrelsen skall i kallelsen till mötet förelägga förslaget jämte eget yttrande. För antagande av ändringsförslag krävs att det biträds av minst 2/3 av avgivna röster.

§ 11 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning måste biträdas av 2/3 av avgivna röster vid båda tillfällena. Förslag till upplösning skall särskilt omnämnas i kallelsen till resp möte.
Vid föreningens upplösning skall samråd ske med TF:s förbundsstyrelse om hur eventuella tillgångar skall disponeras.
Dessa stadgar har antagits vid extra årsmöte med Marknadsseniorerna 2005-04-19